30 Novembra, 2023

Stručni savjetnik Nusret Čolo u ime Ministarstva prisustvovao promociji projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“

Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 29. 11. 2023. godine upriličena je promocija projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“ na kojoj je, u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta prisustvovao Nusret Čolo, stručni savjetnik za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i muzejsku djelatnost

Naime, Predsjedništvo ANUBiH je na sjednici održanoj 16. 3. 2022. godine usvojilo prijedlog projekta „Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine“ čiji dugoročni cilj je stvaranje digitalnih sadržaja i pružanje usluga baziranih na savremenim informacionim tehnologijama, interoperabilnosti i dugoročnoj iskoristivosti i uključivanje u nacionalne i evropske projekte izgradnje informacionog društva.

Projekat je predstavio akademik Asif Šabanović, dok su o važnosti i smjernicama za njegovu realizaciju govorile Minela Đelmo, Sabina Vejzagić i Šeila Bećirović-Ramić koje su detaljno prezentovale sve segmente i aspekte digitalizacije.

Tokom navedene promocije navedeno je da projekat digitalizacije arhivske i ostale građe ANUBiH, kao veoma bitnog segmenta kulturne baštine Bosne i Hercegovine, podrazumijeva stvaranje normativnog i infrastrukturnog okvira koji će omogućiti i podstaći široku dostupnost, korištenje i razmjenu sadržaja i olakšati pristup i predstavljanje ovog dijela kulturne baštine ANUBiH.

Preliminarna ideja projekta je doprinos u očuvanju i dostupnosti rezultata djelovanja ANUBiH prikazanih u građi koju posjeduju Biblioteka i Arhiv ANUBiH.