Federalno ministarstvo kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na koordinaciju u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, pozorišnoj, muzičkoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

U sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta je i Zavod za zaštitu spomenika.

Shema Ministarstva

 

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

  • Kabinet ministrice
  • Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu
  • Sektor za sport
  • Sektor za mlade
  • Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove
  • Jedinica interne revizije
  • Zavod za zaštitu spomenika

Adresa i kontakt Ministarstva:

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 254 103

Fax: +387 33 254 151

E-mail: ured@fmks.gov.ba