10 Marta, 2023

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih projekata”.

Program rada za 2024. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

1. Revitalizacija pluralističke demokratije

– zalaganje za pravo mladih da ostvare svoje pravo na okupljanje i slobodno formiranje, pridruživanje i rad u udruženjima, proširujući prostor kako bi  omladinske građanske organizacije razvile i unaprijedile učešće mladih u političkim procesima;

– razumijevanje uticaja vještačke inteligencije i podržavanje učešća mladih u procesima upravljanja internetom i procesima vezanim za vještačku inteligenciju;

– provedba Revidirane evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu putem razvoja kapaciteta omladinskih organizacija kako bi omogućile učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, sa fokusom na mlade u ruralnim područjima, te mlade iz reda manjina ili ugroženih grupa;

– razumijevanje i rješavanje uticaja klimatske krize i degradacije životne sredine na mlade i demokratiju. 

 2. Pristup mladih pravima 

– provedba Preporuke Odobra ministara CM/Rec(2016)7 o pristupu mladih pravima;

– provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2015)3 o pristupu socijalnim pravima mladih iz ugroženih sredina (Preporuka ENTER!);

– obrazovanje mladih o ljudskim pravima (nastavak Programa o obrazovanju mladih o ljudskim pravima);

– informacijska, podatkovna i medijska pismenost kod djece i mladih;

– rješavanje uticaja pandemije Covid-19 na mlade ljude i korištenje društvenih prava, uključujući prava na fizičko i mentalno zdravlje. 

3. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme, sa posebnim fokusom na: 

– participaciju mladih Roma i borbu protiv anticiganizma;

– socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i njihovu tranziciju iz djetinjstva u odraslo doba;

– višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost (uključujući rodnu ravnopravnost, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i invaliditet).

Omogućavanje mladim ljudima da promovišu mirna društva tako što će im se osigurati prilike da igraju aktivna ulogu u:

– interkulturalnom dijalogu; izgradnji mira i transformaciji sukoba;

– saradnji sa susjednim i drugim svjetskim regijama.

Unaprjeđenje inkluzije i participacije mladih u ruralnim zajednicama.

4. Omladinski rad 

– distribucija i provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2017)4 o radu s mladima i promovisanju evropske agende za omladinski rad;

– kvalitetan razvoj i priznavanje omladinskog rada i neformalnog obrazovanja i učenja;

– težnja ka kvalitetnom razvoju i inovacijama (uključujući digitalizaciju) u aktivnostima izgradnji kapaciteta.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za sektor mladih za period 2022-2025. godina na sljedećem linku:

https://www.coe.int/en/web/youth/priorities

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2024. godine je 15. april 2023. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int.

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici:

 https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-activities-in-co-operation-with-the-european-youth-centre-in-2024