27 Februara, 2014

OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u skladu sa članom 15. stav 1. Statuta Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/09 i 98/13), te Kriterijima za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ broj: 01-14-5-3265/08 od 14.08.2008. godine, Federalno ministarstvo kulture i sporta objavljuje:

OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“

I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“.

II OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim društvima, ima i slijedeće nadležnosti:

 • nadzire rad uprave,
 • priprema Statut i druge opšte akte potrebne za rad i djelatnost Centra, i predlaže ih skupštini,
 • priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini,
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini,
 • razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,
 • daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita,
 • imenuje i razrješava upravu u skladu sa postupcima utvrđenim Statutom te važećim propisima,
 • daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na osnovu Zakona o javnim preduzećima,
 • daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Centra.

III MANDAT

Nadzorni odbor imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministra kulture i sporta.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, za svoj rad primaju naknadu u skladu sa propisima o naknadama za rad u nadzornim odborima.

IV USLOVI

Kandidati za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) opći uslovi

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa,
 • da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
 • da nema privatni finansijski interes u javnom preduzeću u koje se kandiduje,

b) posebni uslovi

 • da ima VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 • da ima stručno iskustvo relevantno za djelatnost filmskog stvaralaštva i i filmske proizvodnje)
 • da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja javnog preduzeća.

V POTREBNI DOKUMENTI

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije:

 • diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • potpisane izjave ovjerene od strane općinskog organa o ispunjavanju uslove iz tačke IV a) alineje 3., 4., 5., 6. i 7.
 • reference ili preporuke za uslove iz tačke IV b) alineja 2.

VI OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve potrebne uslove iz oglasa, koji budu uvršteni u uži izbor, bit će pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH» te dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Komisiji za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“
Obala Maka Dizdara broj 2
71000 Sarajevo
sa naznakom: «PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI»