15 Maja, 2010

Obavještenje

Bosna i Hercegovina postala učesnica Kulturnog programa EU (2007 – 2013).

Bosna i Hercegovina je danas potpisala Memorandum o razumijevanju sa Evropskom komisijom, koji omogućava njeno puno učešće u Kulturnom programu EU. Do njegovog stupanja na snagu, primjena Memoranduma biće privremena, počevši od 2011. godine. To znači da će kulturni djelatnici iz Bosne i Hercegovine, ravnopravno sa drugim članicama EU i ostalim državama učesnicama, imati pravo da učestvuje u svim pozivima za podnošenje prijedloga kulturnih projekata i inicijativama koje se sufinansiraju iz Kulturnog programa. Ovaj sporazum je značajan korak za integrisanje Bosne i Hercegovine u evropski kulturno raznovrstan milje i pretpristupni proces učlanjenja u Evropsku uniju.

“Drago mi je što smo sa Bosnom i Hercegovinom dobili još jednu zemlju Zapadnog Balkana u Kulturnom programu”, izjavio je generalni direktor za obrazovanje, obuku, kulturu i mlade, Truščinjski (Truszczyński). “Evropske integracije nisu puki politički konstrukt. To je kolektiv – institucija, ideja, običaja, jezika, pamćenja i projekata za budućnost – koji okuplja Evropljane. Dijalog kultura je jedan od dugoročnih prioriteta politike EU: suprotstavljanje svakoj tendenciji uzmicanja, podsticanje pozitivnih kontakata među ljudima, jačanje krhkih zajednica i pojedinaca”.

Na ceremoniji koja je održana danas u Briselu, Memorandum su potpisali, u ime Evropske komisije, generalni direktor za obrazovanje, obuku, kulturu i mlade, Truščinjski i u ime Bosne i Hercegovine, ministar civilnih poslova, Nović.

Pozadina Memoranduma

Kulturni program je pokrenut radi proširenja kulturnog prostora koji dijele Evropljani, a koji počiva na zajedničkoj kulturnoj baštini. U Programu se predlažu mogućnosti finansiranja svih kulturnih sekcija i svih kategorija kulturnih radnika koji daju svoj doprinos razvoju kulturne saradnje na evropskom nivou sa ciljem da se podstakne zaživljavanje evropskog državljanstva.

Program ima tri konkretna cilja:

  • promovisanje transnacionalne mobilnosti svih koji rade u kulturnom sektoru;
  • podrška transnacionalom okruženju kulturnih i umjetničkih djela i proizvoda;
  • promovisanje dijaloga kultura.

Ukupan budžet Kulturnog programa od 400 miliona evra za vremenski period od 7 godina (2007‐2013) omogućava finansiranje oko 300 različitih kulturnih dešavanja i inicijativa godišnje u svrhu veličanja evropske kulturne raznolikosti.

Od usvajanja Evropskog programa kulture maja 2007. godine, pojavili su se novi okvir i vizija kulture u spoljnim odnosima EU. Kultura se sve više shvata kao strateški faktor političkog, socijalnog i ekonomskog razvoja.

Učešće u Kulturnom programu znači da će se Bosna i Hercegovina takmičiti za sredstva kojima se finansiraju kulturni projekti i inicijative na istoj osnovi kao članice EU i druge države učesnice.1 Program podržava projekte, organizacije, promotivne aktivnosti i istraživanje u svim oblastima kulture, osim audio‐vizuelnim granama, za koje postoji poseban program pod nazivom MEDIA. Kulturni radnici, uključujući preduzeća koja se bave kulturom, mogu da učestvuju u Programu sve dok djeluju kao neprofitna kulturna organizacija. Bosna i Hercegovina ima bogatu kulturnu tradiciju, a intenzivnija kulturna saradnja sa EU omogućiće veći protok ideja. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanje je posljednji korak u dugotrajnoj proceduri koja počinje podnošenjem zahtjeva za učestvovanje, razgovorima o uslovima i završetkom odgovarajuće procedure za usvajanje zahtjeva.

Da bi učestvovala u Kulturnom programu, Bosna i Hercegovina, kao država koja nije članica EU, mora da učestvuje finansijskim sredstvima koja se uplaćuju na godišnjem nivou (tzv. “ulaznica”) u iznosu od 50.000 evra. Kako je predviđeno Memorandumom, država može tražiti sredstva za finansijsko učešće iz državnog IPA programa. Memorandumom o razumijevanju predviđeno je da će se “ulaznica” za posljednje tri godine Programa (2011 – 2013) sufinansirati iz državnog programa IPA 2009 u sljedećem odnosu: 90% (2011), 85% (2012) i 80% (2013).

Više informacija o Kulturnom programu možete naći na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/culture/our‐programmes‐and‐actions/doc411_en.htm