13 Juna, 2013

Multilateralni i bilateralni sporazumi

Zaključeni multilateralni i bilateralni sporazumi
 • Europska kulturna konvencija– ratificirana 29.12.1994. godine- stupila na snagu 29.12.2004. godine
 • Konvencija za zaštitu arhitektonske baštine- 29.12.1994. godine- stupila na snagu 04.01.1995. godine.
 • Europska konvencija o filmskoj koprodukciji- potpisana 21.02.2005. godine.
 • Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima- potpisana 07.09.2005. godine.
 • Konvencija o zaštiti i promociji različitosti kulturnih izraza (UNESCO) – 15. oktobra 2008. godine („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 11/08)
 • Konvencija o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa (UNESCO) – Pariz, 17. oktobar 2003. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratificiralo 16. jula 2008. godine („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 8/08)
 • Okvirna konvencijua Vijeća Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo – Faro, 27. oktobar 2005. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratificiralo 11. februara 2009. godine („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 2/09)
 • Evropska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 11. februara 2009. godine („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 2/09)
 • Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine, Pariz, 2. novembra 2001. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratificiralo 11. februara 2009. godine („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 2/09)
 • Haška konvencija za zaštitu kulturnih dobra u slučaju oružanih sukoba
 • Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 2/08)
 • Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke – potpisan je 9. juna 2003. godine
 • Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Mađarske o saradnji u oblasti kulture
 • Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o saradnji u poljima obrazovanja, nauke i kulture; potpisan 10.05.2003. godine; ratificiran 22.12.2003. godine ( „Službeni list BiH“ br.17/03 )
 • Sporazum o kulturnoj, naučnoj i tehničkoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade R Francuske; potpisan u Sarajevu 06.09.2002.godine, ratificiran 22.12.2003. godine; („Službeni list BiH“ br. 17/03 )
 • Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Grčke o saradnji u poljima kulture, obrazovanja i nauke; potpisan u Sarajevu 09.06.2003. godine, ratificiran 22.12.2003. godine, („Službeni list BiH“ br.17/03 )
 • Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Hrvatske o kulturnoj, prosvjetnoj i sportskoj saradnji; potpisan 18.12.2002. godine, ratificiran 19.12.2002. godine; („Službeni list BiH“ br.16/03 )
 • Sporazum o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji između BiH i Islamske R Iran; potpisan 26.07.2006. godine
 • Program kulturne, naučne i tehnološke saradnje između Vijeća ministara BiH i Vlade R Italije za period od 2003.-2005. godine; potpisan 28.04.2003. godine, ratificiran 18.05.2005. godine; („Službeni list BiH“ br.10/05)
 • Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade R BiH i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan; potpisan 29.10.1995. godine
 • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade države Kuvajt o ekonomskoj, naučnoj i kulturnoj saradnji; potpisan 16.06.1996. godine, („Službeni list BiH“ br.03/02 ).
 • Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade države Kuvajt u oblasti kulture, informisanja, nauke i obrazovanja; potpisan u junu 2006.
 • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade R Makedonije o saradnji u oblasti kulture; potpisan 18.03.2003. godine, ratificiran 19.12.2003. godine, („Službeni list BiH“ br.16/03).
 • Sukcesijski Sporazum o kulturnoj saradnji Kraljevine Nizozemske i SFR Jugoslavije; potpisan u Beogradu 11.08.1966. godine, stupio na snagu 29.05.1967. godine; (objevljeno u „Službenom glasniku SFRJ“ br.12/67; te u „Službenom listu BiH“ br.26/98 ).
 • Sporazum između Bosne i Hercegovine i SR Njemačke o osnivanju djelatnosti instituta za kulturu; potpisan 29.10.1999. godine, ratificiran 29.01.2001. godine; („Službeni list BiH“ br.19/00 ).
 • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke; potpisan 21.07.2004. godine, ratificiran 08.12.2005. godone, stupio na snagu 04.01.2006. godine; („Službeni list BiH“ br.11/05 ).
 • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade SAD-a o zaštiti i očuvanju određenog kulturnog vlasništva; potpisan 02.07.2002. godine, ratificiran 14.09.2004. godine; (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br.06/04 ).
 • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade R Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke; potpisan 19.10.1999. godine, ratificiran 30.03.2001. godine, stupio na snagu 25.01.2002. godine; („Službeni list BiH“ br.01/01 ).
 • Program kulturne, obrazovne i naučne razmjene između Vijeća ministara BiH i Vlade R Turske; potpisan 29.01.2001. godine.
 • Programa razmjene u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između BiH i Irana, potpisan je u septembru 2003., u julu 2008. produžen je do oktobra 2010. godine
 • Osnovni Sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije; potpisan u junu 2003.
 • Izvršni program kulturne saradnje za period 2008.-2011. između Ministarstva kulture NR Kine i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine; potpisan u septembru 2008.
 
Multilateralni i bilateralni sporazumi u proceduri za zaključivanje
 
 • Drugi protokol uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba (Haška konvencija), Hag 1999. (upućen Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u martu 2009.)
 • Evropska konvencija o krajolicima, Firenca 2000. (u aprilu 2009. Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Evropska konvencija o zaštiti audiovizelne baštine, Strasbourg 2001. (u februaru 2009. Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Konvencije za zaštitu, očuvanje, nadoknadu i povratak ukradenih, nezakonito izvezenih ili prenesenih kulturnih, arheoloških, umjetničkih i historijskih dobara između Bosne i Hercegovine i Republike Peru
 • Nacrt Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke i u oblasti kulture i umjetnosti
 • Nacrt sporazuma o kulturnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan (u decembru 2008. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt Sporazuma o kulturnoj saradnji između BiH i Malezije (u junu 2008. Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Programa saradnje u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke za period 2008.-2011. (u januaru 2009. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Programa)
 • Nacrt Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture, umjetnosti i informiranja između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Liban (u decembru 2008. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt sporazuma o omladinskoj saradnji i saradnji u oblasti sporta između Republike Azarbejdžan i Bosne i Hercegovine (u novembru 2008. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt sporazuma o kulturnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Maroko
 • Nacrt Programa saradnje u oblasti kulture između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan (upućen Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u aprilu 2009.)
 • Nacrt Sporazuma o izručenju, sprečavanju ilegalnog uvoza, izvoza ili transporta kulturno-historijskog bogatstva između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran
 • Nacrt Sporazuma o kulturnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Države Katar (u aprilu 2009. Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Protokola o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar, (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 29. sjednici, održanoj 17. januara 2008. godine, donijelo odluku o prihvaćanju Protokola i za potpisnika odredilo zamjenika ministra civilinih poslova, Senada Šepića)
 • Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta
 • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u oblasti kulture (u avgustu 2008. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Sporazum u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara i Vlade države Izrael (u martu 2008. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Sporazum o kulturnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Ministarstva kulture i vjerskih pitanja Rumunije (u januaru 2009. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt okvirnog programa o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i umjetnosti, mladih i sporta, mass-medija i kontakata između naroda između Vijeća ministara BiH i Vlade R Turske
 • Nacrt Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujednjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Nacrt Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade R Moldove u oblasti obrazovanja, kulture, znanosti i inovacija (u januaru 2008. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i sportskoj saradnji između BiH i R Argentine
 • Memorandum o razumijevanju o kulturnoj saradnji između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture R Slovačke
 • Nacrt Sporazuma između Vijeća ministara BiH zastupanog od Ministarstva civioinih poslova BiH i Ministarstva kulture R Bjelorusije u oblasti kulture (u januaru 2009. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije (u januaru 2009. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Poljske o kulturnoj saradnji (u avgustu 2007. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Programa saradnje u oblsati nauke, obrazovanja i kulture između Vijeća ministara BiH i Vlade R Bugarske za period 2008.-2010. (u junu 2008. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade R Indije o saradnji u oblasti kultue, znanosti i obrazovanja (u januaru 2008. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 
Sporazumi u oblasti nauke
 

 • Albanija- bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara R Albanije o saradnji u poljima obrazovanja i nauke; potpisan 15.04.2003. godine, ratificiran 22.12.2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 17/03).
 • Bugarska- bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Bugarske o saradnji u poljima obrazovanja, nauke i kulture; potpisan 10.06.2003.godine, ratificiran 22.12.2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br 17/03), stupio na snagu 01.09.2005. godine.
 • Egipat- bilateralni Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji između BiH i AR Egipat potpisan 11.03.1998. godine (u Kairu); stupio na snagu 14.05.2002. godine ( objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 02/01).
 • Francuska- bilateralni Sporazum o kulturnoj, naučnoj i tehničkojh saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade R Francuske; potpisan 06.09.2002. godine (u Sarajevu); ratificiran 22.12.2003. godine ( objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 17/03 )
 • Grčka– bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Grčke o saradnji u poljima kulture, obrazovanja i nauke; potpisan 09.06.2003. godine (u Sarajevu); ratificiran 22.12.2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 17/03 ); stupio na snagu 25.05.2005.godine.
 • Hrvatska- bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Hrvatske. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i sportskoj saradnji između BiH i R Argentine
 • Memorandum o razumijevanju o kulturnoj saradnji između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture R Slovačke
 • Nacrt Sporazuma između Vijeća ministara BiH zastupanog od Ministarstva civioinih poslova BiH i Ministarstva kulture R Bjelorusije u oblasti kulture (u januaru 2009. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma)
 • Nacrt programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije (u januaru 2009. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Poljske o kulturnoj saradnji (u avgustu 2007. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Programa saradnje u oblsati nauke, obrazovanja i kulture između Vijeća ministara BiH i Vlade R Bugarske za period 2008.-2010. (u junu 2008. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Nacrt Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade R Indije o saradnji u oblasti kultue, znanosti i obrazovanja (u januaru 2008. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i za potpisnika je ovlašten mr. Sredoje Nović)
 • Albanija- bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara R Albanije o saradnji u poljima obrazovanja i nauke; potpisan 15.04.2003. godine, ratificiran 22.12.2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 17/03).
 • Bugarska- bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Bugarske o saradnji u poljima obrazovanja, nauke i kulture; potpisan 10.06.2003.godine, ratificiran 22.12.2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br 17/03), stupio na snagu 01.09.2005. godine.
 • Egipat- bilateralni Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji između BiH i AR Egipat potpisan 11.03.1998. godine (u Kairu); stupio na snagu 14.05.2002. godine ( objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 02/01).
 • Francuska- bilateralni Sporazum o kulturnoj, naučnoj i tehničkojh saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade R Francuske; potpisan 06.09.2002. godine (u Sarajevu); ratificiran 22.12.2003. godine ( objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 17/03 )
 • Grčka– bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Grčke o saradnji u poljima kulture, obrazovanja i nauke; potpisan 09.06.2003. godine (u Sarajevu); ratificiran 22.12.2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 17/03 ); stupio na snagu 25.05.2005.godine.
 • Hrvatska- bilateralni Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade R Hrvatske o naučnoj i tehnološkoj saradnji; potpisan 18.12. 2002. godine (u Zagrebu); ratificiran 19.12. 2003. godine (objavljeno u „Službenom listu BiH“ br 16/03).
 • Iran- bilateralni Sporazum o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj sradnji između BiH i IR Iran; potpisan 26.07.1996. godine.
 • Italija- bilateralni Program kulturne, naučne i tehnološke saradnje između Vijeća ministara BiH i Vlade R Italije za period 2003.-2005. godine; potpisan 28.04.2003. godine.
 • Kuvajt- bilateralni Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade države Kuvajt o ekonomskoj, naučnoj i kulturnoj saradnji; potpisan 16.06.1996. godine; stupio na snagu 29.03.1997. godine.
 • Njemačka- bilateralni Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke; potpisan 21.07. 2004. godine ( u Sarajevu ); ratificiran 08.12.2005. godine; stupio na snagu 04.01.2005. godine
 • Slovenija- bilateralni Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade R Slovenije o saradnji u oblasti kulture obrazovanja i nauke; potpisan 19.10.1999. godine ( u Ljubljani ) ; ratificiran 30.03.2001. godine ( objavljeno u „Službenom listu BiH“ br. 01/01 ); stupio na snagu 25.01. 2002. godine.
 • Turska- bilateralni Program kulturne, obrazovne i naučne razmjene između Vijeća ministara BiH i Vlade R Turske; potpisan 29.01.2001. godine.
 • Grčka- bilateralni Program saradnje u oblastima kulture, obrazovanja i nauke između Vlade R Grčke i Vijeća ministara BiH; u proceduri.
 • Egipat- Memorandum o razumijevanju o saradnji mladih između Vijeća ministara BiH i Državnog vijeća mladih Arapske Republike Egipat, u proceduri
 • Turska- bilateralni Sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade republike Turske, u proceduri