26 Jula, 2013

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini

 

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

– Očuvanje, konzerviranje, obnavljanje i promocija kulturno-historijskog naslijeđa (materijalna i nematerijalna baština)

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe, javne i vjerske ustanove, udruženja, te jedinice lokalne samouprave sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na bodovanje stiču programi/projekti koji su prijavljeni na javni poziv za odabir programa i projekata za raspodjelu sredstava iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblastima zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa,
 2. doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine
 3. interes turističke zajednice i lokalne zajednice, te značaj projekta za turističku i lokalnu zajednicu, Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu
 4. Transparentnost i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih rezulatata i ocjene uspješnosti projekta ili programa
 5. Jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti
 6. Iznos zahtjevanih sredstava i sredstava obezbjeđenih iz drugih izvora

 

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskim obrascima
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj)
 3. Rješenje o registraciji
 4. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
 5. Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje sa jasno definisanim ciljevima i metodama provođenja projektnih aktivnosti
 6. Detaljan finansijski plan projekta ili programa

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 2, 3 i 4 trebaju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne ustanove, a dokumenti pod tačkama 1, 5 i 6 ovjereni od strane podnosioca prijave.

Ukoliko aplikanti posjeduju Preporuku turističke zajednice ili lokalne zajednice i Potvrdu o obezbjeđenim sredstvima iz drugih izvora, poželjno je da istu dostave.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani aplikanti koji ispunjavaju kriterije svoje projekte ili programe zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa,

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ – Sufinansiranje iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

 

Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu, neće biti razmatrane.

 

Broj: 01-14-4372/13

Sarajevo, 26.07.2013. godine

 

M I N I S T A R

Salmir Kaplan

 

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)