8 Aprila, 2023

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

 fmks

Broj: 01-11-10-2153/23 

Sarajevo, 05. 04. 2023. godine

 

OBAVIJEST

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za transfere:

 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLJEĐA

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web-portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je 25. 04. 2023. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

                                                                       M I N I S T R I C A

                                                                        Zora Dujmović

Preuzimanje: Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati na ovaj javni poziv