14 Augusta, 2020

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03),  Odluke o raspisivanju Javnog poziva za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju broj: 01-11-5-2646/20 od 24.06.2020. godine, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za imenovanje Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20), ministrica Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI OGLAS

 

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

 

 

I    Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost

 

II  OPIS POZICIJE

 

Upravni odbor vrši slijedeće poslove:

 

 • ostvaruje ciljeve Fondacije utvrđene Statutom;
 • daje saglasnost na pravne radnje preuzete u ime Fondacije prije njenog upisa u registar;
 • upravlja imovinom Fondacije;
 • vrši izmjene i dopune Statuta uz prethodnu saglasnost federalnog ministra kulture i sporta;
 • imenuje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Fondacije;
 • odlučuje o angažovanju stručnih lica u Fondaciji;
 • odlučuje o pravima,obavezama i odgovornosti iz radnog odnosa za zaposlena stručna lica u Fondaciji;
 • predlaže osnivaču pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Fondacije;
 • priprema finansijske i druge izvještaje;

–    donosi planove poslovanja Fondacije;

 • utvrđuje poslovnu politiku i strategiju razvoja Fondacije;
 • donosi godišnje programe rada;
 • odlučuje o raspodjeli i upotrebi sredstava;
 • donosi Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Fondacije;
 • donosi Pravilnik o naknadama za rad na poslovima Fondacije;
 • donosi i druge akte iz nadležnosti rada Fondacije;
 • radi i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom.

 

III  MANDAT

 

Upravni odbor imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, s tim što nakon isteka mandata, mogu biti još jedanput imenovani.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora, za svoj rad primaju naknadu u skladu sa propisima o naknadama za rad u upravnim odborima.

 

IV  USLOVI

 

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

a) opći uslovi

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem

nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog      oglasa,

 1. da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine
 2. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvrsnih funkcija ili savjetnik u smislu  Zakona o     

sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene

      novine Federacije BiH", broj 70/08).

             

 b) posebni uslovi

 

 1. da je priznati i afirmisani stručnjak  u oblasti kulture i da posjeduje stručno iskustvo u oblasti bibliotečke djelatnosti
 2. da nije na funkciji u političkoj stranci
 3. da nema privatni finansijski interes u Fondaciji za bibliotečku djelatnost.                   
 4. da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji za bibliotečku djelatnost
 5. da nije član drugih organa Fondacije za bibliotečku djelatnost (da u dosadašnjem periodu nije bio dva puta izabran u UO Fondacije)
 6. da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 3 (tri) godine na poslovima visoke     

 stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome

 1. da nije zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 2. da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja Fondacije za bibliotečku djelatnost.

 

 

V   POTREBNI DOKUMENTI

 

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije:

 • diploma o stečenoj stručnoj spremi spremi (VII stepen), odnosno visokog obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS  bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranj (original ili ovjerena kopija)
 • uvjerenje o državljanstvu, (ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od datuma objave Javnog oglasa)
 • izvod iz matične knjige rođenih spremi (original ili ovjerena kopija)
 • potpisane izjave ovjerene od strane općinskog organa o ispunjavanju uslova iz tačke IV a) podtačka: 3, 4, 5, i tačke IV b) podtačka: 2, 3, 5 i 6. ( ne starije od tri mjeseca od datuma objave Javnog oglasa)
 • preporuke izdate od institucija, javnih ustanova ili strukovnih udruženja i fondacija, iz kojih je jasno vidljivo da se radi o afirmisanom stručnjaku u oblasti kulture i da  posjeduje stručno iskustvo u oblasti bibliotečke djelatnosti (original ne stariji od tri mjeseca od datuma objave Javnog oglasa)
 • potvrda od poslodavca o najmanje 3 godine radnog iskustva nakon sticanja diplome, na poslovima sa visokom stručnom spremom

 

Prijave kandidata s kojima se ne uspije  stupiti u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u nastavku procesa imenovanja.

 

 

VI    OSTALE NAPOMENE

 

Kandidati koji ispunjavaju sve potrebne uslove iz oglasa, koji budu uvršteni u uži izbor, bit će pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», te dnevnim novinama  „Dnevni avaz“ .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti poštom na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa

-Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora

Fondacije za bibliotečku djelatnost

 

Obala Maka Dizdara broj 2

71000 Sarajevo

 

sa naznakom:

 

„PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI“