19 Augusta, 2020

Formalno – pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2020. godine – Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH (objavljeno 19. 08. 2020. godine)

fmksBroj: 01-11-10-4552/20                                                                                                                         

Sarajevo, 19. 08. 2020. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 6. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2020. godinu, broj: 01-02-4-3322/20 od 10. 07. 2020. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U 

 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno – pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, „Transfer za sport od značaja za Federaciju“, formalno – pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

 

Tabela Formalno – pravno NE SPORT – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)