7 Jula, 2022

Formalno – pravno neispravne aplikacije – Transfer za mlade

fmksBroj: 05-11-10-4904/22

Sarajevo, 06. 07. 2022. godine

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu s člankom 5. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2022. godinu, broj: 01-02-4-3301/22 od 01. 06. 2022. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U 

I.

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno-pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, „Transfer za mlade“, formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II.

Podnosioci prijava navedeni u točki I. Odluke imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove Odluke na web-portalu Ministarstva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

M I N I S T R I C A 

                                                                                                                                                         Zora Dujmović

Preuzimanje: Formalno – pravno neispravne aplikacije – Transfer za mlade