29 Septembra, 2023

Federalno ministarstvo kulture i sporta aktivno se uključilo u proces izrade Strategije za prevenciju nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024. -2027. godina

Federalno ministarstvo kulture i sporta 19. 9. 2023.godine organiziralo je sastanak u vezi usaglašavanja teksta Strategije za prevenciju nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine 2024 – 2027 sa predstavnikom Gender centra Federacije BiH Zlatanom Hrnčićem. Usaglašeno je da se u tekst Strategije dodaju oblasti iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta. Također, data je saglasnost i na lnformaciju o Preporukama Komiteta potpisnica lstanbulske konvencije i lzvještaja GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (lstanbulska konvencija).

Sastanku su prisustvovali predstavnik Gender centra Federacije BiH Zlatan Hrnčić, pomoćnik ministrice za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta, Adis Salkić, te  imenovani predstavnik Radne grupe za izradu teksta Strategije u ime Ministarstva, Hanadin Basarić.

U cilju izrade Strategije Ministarstvo će biti aktivni sudionik kako bi se poboljšao pristup prevenciji borbe protiv nasilja i nastojat će dati podršku ovim aktivnostima u okviru redovnih transfera iz nadležnosti Ministarstva.

Vjerujemo da će predložene mjere Federalnog ministarstva kulture i sporta potaknuti stvaranje sveobuhvatne i učinkovite Strategije za prevenciju nasilja u porodici, koja će donijeti pozitivne promjene u našem društvu.

Ovim koracima Ministarstvo želi dodatno ojačati napore u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, prepoznajući značajnu ulogu kulture, sporta i mladih u ovom procesu.