април 8, 2023

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH 2023

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/23), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.380 000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 680.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 700.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, naučni skupovi, istraživački projekti, kao i projekti filmske produkcije neće biti razmatrani.

Konferencije, seminari, okrugli stolovi i radionice mogu biti podržani isključivo kao aktivnost u sklopu projekta a ne kao samostalni projekat.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravna lica registrirana u Federaciji Bosne i Hercegovine, nosioci projekata u oblasti kulture, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita. Financirati će se samo projekti koji isključivo počinju i završavaju u 2023. godini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet programa (produkcija, prezentacija i afirmacija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Federaciji BiH;

2. Kontinuiranost programa/projekata i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

3. Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

4. Broj kalendarskih godina poslovanja korisnika sredstava.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH;

1.    Značaj projekata/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;

2.    Saradnja s drugim sličnim udruženjima i organizacijama na međunarodnom nivou.

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

1.    Poseban značaj projekata/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine;

2.    Saradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama u Federaciji BiH i BiH.

 

V Dokumentacija

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 13. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana  i numerirana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;

3.Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti;

4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama aplikanta ne starije od šest mjeseci do dana objave javnog poziva;

5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva. Općine i gradovi su izuzete dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra,

6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija). Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

7. Detaljan opis projekta ili programa (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.),

8. Bilans stanja i bilans uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, sa vidljivim pečatom Finansijsko informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2022. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu.

9. Plan rada za 2023. godinu. Općine i gradovi su izuzete dostavljanja plana rada za 2023. godinu,

10. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o relizaciji istih, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, printani materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom).
Općine i gradovi  su izuzeti dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo i posebnu dokumentaciju za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

11. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva, grada ili općine o značaju projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Federacije BiH ili u internacionalnim okvirima (Potvrda mora biti izdana u 2023. godini)

12. Potvrda resornog kantonalnog ministarstva, grada ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta što dokazuje kontinuitet kvalitetnog rada aplikanta (Potvrda mora biti izdana u 2023. godini).

13. Dokaz o saradnji s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu (kopije sporazuma ili ugovora o saradnji).

–       Za manifestacije, programe i projekte kulture od internacionalnog značaja sporazumi ili ugovori s organizacijama izvan Bosne i Hercegovine.

–       Za manifestacije, programe i projekte kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH sporazumi ili ugovori s organizacijama unutar Bosne i Hercegovine.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“

Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu isključivo predati putem pošte zaključno sa   25.4.2023. godine.

 

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno –  neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvatiti.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira dokument kao cjelina, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, tekstovi sa društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter i sl.) i  ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice https://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac

Preuzimanje: Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati na ovaj javni poziv