Сектор за културно-iисторијско наслијеђе и културу обавља управне, стручне и друге послове који се односе на координацију у области заштите и кориштења културно-историјског наслијеђа, музејској, архивској, библиотекарској, издавачкој, позоришној, музичкој, ликовној, филмској дјелатности, дјелатност установа, удружења, фондација и других правних лица у области културе, прати и проучава стање и појаве у овим областима на основу прикупљања података и обрађивање тих података са приједлогом мјера за рјешавање утврђених проблема, израђује анализе, извјештаје, информације, елаборате, студије, програме, планове, процјене и друге стручне, информативне, планске, документационе и аналитичке материјале у овим областима, врши стручну обраду системских рјешења од значаја за ове области, иницира и учествује у изради закона и других прописа у области културно-историјског наслијеђа и културе, води базу података о правним лицима у култури, води евиденцију о манифестацијама културе у Федерацији Босне и Херцеговине, планира, иницира и учествује у изради стандарда у области културе, припрема приједлоге планова средстава, приједлоге расподјеле средстава и изналази методе унапређивања расподјеле буџетских средстава за финансирање заштите културно-хисторијског наслијеђа и културе у Федерацији Босне и Херцеговине, врши и друге послове из области културе и културно-историјског наслијеђа.

Помоћница министрице: Мирела Милићевић Шечић

Телефон: +387 33 254 187

Е-маил: Мирела.Сециц@фмкс.гов.ба

 

Стручна савјетница за издавачку, ликовну, библиотекарску и архивску дјелатност: Тиџа Мекић

Телефон: +387 33 254 188

Е-маил: Тидза.Мекиц@фмкс.гова.ба

 

Стручна савјетница за установе и удружења у области културе: Сања Арнаутовић

Телефон: +387 33 254 184

Е-маил: Сања.Арнаутовиц@фмкс.гов.ба

 

Стручна савјетница за заштиту културно-историјског наслијеђа и музејску дјелатност: Бериса Меховић

Телефон: +387 33 254 185

Е-маил: Бериса.Меховиц@фмкс.гов.ба

 

Стручни савјетник за заштиту културно-историјског наслијеђа и музејску дјелатност: Нусрет Чоло

Телефон: +387 33 254 174

Е-маил: Нусрет.Цоло@фмкс.гов.ба

 

Стручни сарадник за позоришну, филмску и музичку дјелатност: Марко Франчешевић

Телефон: +387 33 254 104

Е-маил: Марко.Франчешевић@фмкс.гов.ба