Федерално министарство културе и спорта – Министарство има, у оквиру своје надлежности утврђене Законом о царинској политици Босне и Херцеговине, овлаштења  да доноси акте потребне у поступку стицања царинске олакшице. У ту сврху донесени су интерни акти којима се уређује поступак доношења законом прописаних аката и формирана комисија за царине која тај поступак проводи.

Релевантни прописи  на основу којих се у министарству издају акти  потребни у поступку остваривања царинске олакшице су како слиједи:

И  –  Члан 176. став 6. Закона  о царинској политици Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 57/04, 51/06 и 93/08)

 

ИИ –  Члан 20. Прилога  Закона о царинској политици Биосне и Херцеговине – Роба ослобођена плаћања увозних дажбина:

 

ИИИ –  Члан 2.  тачке 16. и 22. Одлуке о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања царине под посебним условима („Службени гласник БиХ“, бр. 19/05 и 52/05):

ИВ –  Одлука о листи образовних научних и културолошких материјала који су ослобођени плаћања царине Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 34/05).

В – Интерни акт на основу којег се одлучује о издавању мишљења у складу са тачлом 16 и потврде у складу са тачком 22. цитиране одлуке је Правилник о поступку давања мишљења и потврда за кориштење царинске повластице у поступку ослобађања од плаћања царине.

Захтјев за издавање мишљења у складу са чланом 5. и потврде у складу са чланом 7. Правилника о поступку давања мишљења и потврда за кориштење царинске повластице у поступку ослобађања од плаћања царине подноси се Комисији Министарства:

Увозници робе који желе да остваре царинску олакшицу за увезену робу културолошког карактера која им је потребна за обављање регистроване дјелатности подносе захтјев који треба да садржи:

 

  1. одређење врсте робе
  2. одређење карактера робе
  3. укупну вриједност робе која се увози и ознаку валуте
  4. уколико постоје неки документи на које се наслања право на увоз робе (уговор о кориштењу права) потребно је назначити те документе и приложити их
  5. уколико роба културолошког карактера није јасно издвојена потребно је направити спецификацију такве робе
  6. приликом подношења првог захтјева прилаже се овјерена фотокопија рјешења о регистрацији односно упису у регистар надлежног органа

 

(Ради оријентације приликом подношења захтјева истичемо образац за подношење захтјева за издавање мишљења о културолошком карактеру робе и потврде да се роба увози за потребе пројекта Владе Федерације Босне и Херцеговине  у области културе, спорта и младих)

Правилник о поступку давања мишљења и потврда за кориштење царинске повластице у поступку ослобађања од плаћања царине