Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове обавља послове који се односе на: израду преднацрта и нацрта закона и других прописа и аката из надлежности Министарства, номотехничку обраду тих прописа као и припрему измјена и допуна истих, регулисање права, обавеза и одговорности државних службеника и намјештеника из радних односа или у вези са радним односима, израду интерних појединачних и општих аката Министарства, административне, техничке и друге опште послове, израду финансијских планова и извјештаја, израду приједлога годишњег Буџета Министарства, израду критерија за распоређивање буџетских средстава, књиговодствено-рачуноводствене послове, израду анализа, извјештаја, информација, елабората, студија, програма, планова, процјена и других стручних, информативних, планских, документационих и аналитичких материјала, достављање захтјева Трезору за плаћање из средстава Министарства и друге послове у складу са законом.

а) Рачуноводство

Припрема финансијске планске документе и извјештаје о финансијском пословању и прати реализацију финансијских планова, прати извршење Буџета, израђује појединачне економско-финансијске акте, координира утврђивање критерија, анализира и унапређује критерије расподјеле буџетских средстава Министарства, води књиговодствено-рачуноводствене послове у складу са законом и другим прописима, стара се о благовременом кориштењу расположивих средстава Министарства, стара се о правилном вођењу финансијских књига и архивирању финансијске документације, доставља захтјеве Трезору за плаћање из средстава Министарства, врши послове прописног и ажурног књиговодства, врши обрачуне и израду финансијских извјештаја у складу са законом.

б) Одсјек за правне и опште послове

Обавља послове у вези са остваривањем права, дужности и одговорности државних службеника и намјештеника Министарства, израђује интерне акте Министарства, израђује опће акте Министарства, обавља административно-техничке послове и задатке за потребе Министарства, израђује појединачне акте из радних односа или у вези са радним односима, води матичну евиденцију запослених, чува персонална досијеа запослених државних службеника и намјештеника, води евиденцију, распоређивање и архивирање аката, дистрибуира пошту и друге акте у оквиру канцеларијског пословања, врши архивске послове цјелокупне документације Министарства, стара се о хигијенско-техничким и другим претпоставкама за рад Министарства, врши и друге послове у складу са законом.

РАДНО ВРИЈЕМЕ ЗА РАД СА СТРАНКАМА: 8:00 – 14:00 САТИ

Помоћник министрице:

Телефон: +387 33 254 142

Е-маил:

Рачуноводство:

Шефица рачуноводства: Муневера Кахровић

Телефон: +387 33 254 161

Е-маил: Муневера.Кахровиц@фмкс.гов.ба

Стручна савјетница за рачуноводствено – финансијске послове:

Телефон: +387 33 254 191

Контакт:

Стручна сарадница за рачуноводствене послове: Сенада Бећиревић

Телефон: +387 33 254 105

Контакт: Сенада.Бециревиц@фмкс.гов.ба

Виша референтица за благајничке послове и финанцијску документацију: Нина Ралиш

Телефон:

Е-маил:

Одсјек за правне и опште послове:

Шефица Одсјека за правне и опће послове:

Телефон: +387 33 254 152

Е-маил:

Виши референт за архивске послове: Амар Варатановић

Телефон: +387 33 254 194

Е-маил: Амар.Варатановиц@фмкс.гов.бa

Виша референтица за канцеларијско пословање: Даниела Дрежњак

Телефон: +387 33 254 132

Е-маил: Даниела.Дрезњак@фмкс.гов.ба

Виши референт за канцеларијско пословање: Игор Мартиновић

Телефон:

Е-маил:

Виши референт – рецепционер: Марјан Рајић

Телефон: +387 33 254 149

Е-маил: Марјан.Рајиц@фмкс.гов.ба

Референтица за умножавање, увезивање, скенирање материјала, руковање факсом, паковање и отпремање поште: Азра Лешо (на породиљском одсуству)

Телефон: +387 33 254 149