март 4, 2024

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за продају службеног моторног возила Федералног министарства културе и спорта

Broj: 06-11-4-1313/24 Z.Č

Sarajevo, 28.2.2024.

 

Na temelju točke II. Odluke o odobravanju prodaje jednog službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva kulture i športa („Službene novine FBiH“, broj 94/23), Povjerenstvo za sprovođenje postupka prodaje službenog motornog vozila objavljuje

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog motornog vozila

Federalnog ministarstva kulture i športa

 1. PREDMET PRODAJE

Federalno Ministarstvo kulture i športa (u daljem tekstu: Ministarstvo) putem javnog nadmetanja–licitacije prodaje motorno vozilo sljedećih karakteristika:

 1. Marka i model:                                  Škoda Fabia, AC-karavan
 2. Boja:                                                   crna
 3. Broj šasije:                                        TMBHS46Y37S450600
 4. Broj motora:                                        AXR530717
 5. Zapremina motora:                          1896
 6. Maksimalna snaga (kW):                74
 7. Godina proizvodnje:                                    2006.
 8. Vrsta goriva:                                      Dizel
 9. Stanje:                                                Ispravno,
 10. Kilometraža:                                      114.763
 11. Registracija:                                      neregistrirano od 09.02.2024
 12. Početna cijena:                                 5.500,00  KM

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica osim radnika Ministarstva i članova njihovih porodica.

2.2   Pravo učešća na licitaciji imaju lica koja izvrše uplatu depozita/kaucije u iznosu od 200 KM za na blagajnu Ministarstva najkasnije do 12.3.2024. godine.

2.3. Depozit/kaucija uplaćen na račun Ministarstva će biti vraćen u roku od 15 dana od zaključivanja licitacije licima koja nisu izlicitirala vozilo, a depozit pobjednika licitacije će biti zadržan do preuzimanja vozila.

 

 1. PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1.  Vozilo marke ŠKODA FABIA,  AC-KARAVAN 1,9 TDI se može pogledati u Sarajevu u periodu od  04.02.2024.godine do 12.02.2024. godine (ne računajući dane vikenda), u vremenu od 09:00 do 11.00 i 12.00.do 15:00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu putem kontakt tel. 033/254-176. Kontakt osoba  Ćamil  Kulo.

3.2. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju (princip viđeno-kupljeno).

3.3. Ponude na popunjenom obrascu iz ovog oglasa (Prilog 1) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 Ponuda za Javnu licitaciju službenog motornog vozila ŠKODA FABIA, AC-KARAVAN 1,9 TDI

Federalno ministarstvo kulture i sporta, 

– NE OTVARAJ (otvara Komisija)

 Ponude   sa priloženom potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol u sjedištu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo, i to radnim danima od 08:00-14:00 sati  ili putem pošte na adresu Obala Maka Dizdara 2,  Sarajevo, najkasnije do 13.03.2024 . godine.

3.4. Sve ponude predate (lično ili putem pošte) nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

3.5. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana 18.03.2024. godine u  16.00 sati, u prostorijama  Ministarstva, ul. Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo.

3.6. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

3.7. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedena motorna vozila, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

4. OBAVEZE PONUĐAČA/KUPCA

4.1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (pobjednik licitacije) dužan je pristupiti potpisivanju ugovora u roku od pet (5) dana od dana prijema istog, a izlicitirani iznos uplatiti u roku od pet (5) dana od dana obostranog potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

4.2. Troškove prenosa vlasništva, transporta,  i svih eventualnih drugih troškova koji se mogu pojaviti snosi Kupac (pobjednik licitacije).

4.3. Kupac je dužan motorno vozilo preuzeti u viđenom stanju, i to u roku od 5 (pet) dana po uplati ugovorene-licitirane cijene.

4.4. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Ministarstvo  zadržava uplaćeni iznos depozita/kaucije, te zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

5.1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena kopija lične karte, te dokaz o uplati depozita/kaucije.

5.2. Podatke o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje –    licitacije, aktuelni izvod iz sudskog registra (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog tijela) sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca na dan dostave ponude, dokaz (potvrda) o uplati depozita/kaucije i broj poslovnog računa.

5.3. Popunjen Obrazac za cijenu ponude, cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama (KM), u iznosu istom ili većem od početne cijene motornog vozila.

5.4. Ponudu mora potpisati podnositelj ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom pravne osobe.

5.5. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačaka  od 5.1. do 5.4.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna prihvatljiva ponuda.

6.2. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. tel. 033/254-176 radnim danima od od 09:00 do 11.00 i 12.00.do 15:00 sati do 12.03.2024. Kontakt osoba  Ćamil  Kulo..

6.3. Sažetak teksta ove licitacije je objavljen u “Dnevnom avazu“.

 

Privitak:

– Obrazac za cijenu ponude  (Privitak 1)

Obrazac za cijenu ponude