Program utroška sredstava za 2018

Program utroška sredstava za 2018 godinu

  1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument - preuzimanje/download )