Program utroška sredstava za 2015

Program utroška sredstava za 2015 godinu

  1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument - preuzimanje/download )