Evropske i svjetske kulturne mreže

 

 • Council of Europe / Vijeće Europe -- www.coe.fr / http://culture.coe.fr
 • European Union, Culture/ Evropska Unija, Kultura http://europa.eu/pol/cult/
 • European Commission / Evropska komisija, program Kultura http://ec.europa.eu/culture/
 • Culturelink -- www.culturelink.org (ili www.culturelink.hr).
  Mreža svih mreža za razvoj i saradnju u području kulture i kulturnog razvoja
 • Euclid -- www.euclid.info
  Evropske i svjetski informacijski servis o kulturi i umjetnosti. Vijesti i analize, kontakti i informacije o evropskim kulturnim mrežama, finansiranju, događanjima i publikacijama iz područja kulture
 • My EU -- www.myeucenter.org
  Mreža s opsežnom bazom podataka o mogućnostima finansiranja i participiranja u programima koje nudi Evropska Unija
 • CEC - European Culture Center -- www.ceculture.org
  Evropski centar za kulturu - nevladina organizacija s ciljem da potiče dijalog između kultura i saradnju s evropskim kulturnim institucijama, fondacijama i institutima
 • Culture.mondo -- www.culturemondo.org
  Međunarodna stručna mreža za portale u kulturi. Namijenjena kulturnim portalima i inicijativama s korisnim podacima o osnivanju, organiziranju, marketingu, finansiranju i održavanju dotičnih s posebnim naglaskom na razvojnu infrastrukturu. Culture.mondo mreža uključuje cijeli niz najstarijih i najraširenijih portala, kao i nezavisne projekte i mreže, te funkcionira kao poveznik niza portala u kulturi, uvijek otvorena prema novim članicama.
 • Culturebase.net -- www.culturebase.net
  Online izvor informacija o savremenim međunarodnim umjetnicima, kulturnim djelatnicima i stručnjacima iz različitih područja.
 • ENCC - European Network of Cultural Centers -- www.encc.eu
  Evropska mreža kulturnih centara
 • ENNC - European Institute of Cultural Routes -- http://culture.coe.fr/routes
  Council of Europe, Cultural Routes - osnovan da naglasi zajedničko evropsko kulturno naslijeđe
 • Eurocities -- www.eurocities.org
  Organizacija evropskih gradova/metropola
 • Europa Nostra -- www.europanostra.org
  Udruženje nevladinih organizacija koje se bave zaštitom kulturnog naslijeđa
 • Network of the European Cities of Culture and European Cultural Months -- www.eccm-cultural-capitals.org
  Mreža evropskih gradova kulture i evropskih kulturnih mjeseci.
 • Les Rencontres - Association of European Cities and Regions for Culture (Association des Villes et Régions de la Grande Europe pour la Culture) -- www.les-rencontres.org
  Udruženje evropskih gradova i regija za kulturu
 • ICOM - The International Council of Museums -- www.icom.org
  Svjetska mreža posvećena muzejima i muzeologiji
 • LabforCulture -- www.labforculture.org
  Online platforma informacija i znanja usmjerena evropskoj kulturnoj saradnji koja je dodatno opremljena s offline servisima. Široki spektar aktivnosti omogućuje transnacionalnu kulturnu razmjenu, kulturnu debatu, vijesti i istraživanje. LabforCulture namijenjena je kulturnim praktičarima, menadžerima, umjetnicima i umjetničkim organizacijama, istraživačima, kulturnim političarima i finansijerima. Cilj mreže je potaknuti kulturnu saradnju, popraviti pristup kulturnim web stranicama, objavljivati najnovije rezultate kulturnih istraživanja, omogućiti interaktivno umrežavanje...

Film i fotografija

 
 • IFFS International Federation of Film Societies -- www.filmklubb.no/IFFS.php
  Međunarodna federacija filmskih društava; saradnja oko prezentacije, distribucije i istraživanja filma
 • CILECT - International Association of Schools of Cinema and Television -- www.cilect.org
  Međunarodno udruženje filmskih i TV škola
 • FIAP - International Federation of Photographic Art -- www.fiap.net
  Međunarodno udruženje za umjetnost fotografije
 • WCCP - World Council of Professional Photographers -- wcpp.net
  Svjetska organizacija koja se bavi zastupanjem interesa profesionalnih fotografa
 • SEEDOX - South Eastern European Documentaries -- www.seedox.org
  Inicijativa osnovana na 7. Go East Film Festivalu kako bi istraživala i analizirala dokumentarni film u jugoistočnoj Evropi. Projekt nastoji potaknuti umrežavanje i koprodukcije u regiji koja uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo. 

Muzika

 
 • AEC - European Association of Conservatories and Music Schools -- www.aecinfo.org
  Evropsko udruženje muzičkih akademija i muzičkih škola
 • ECPNM - the European Conference of Promoters of New Music -- www.ecpnm.com
  Udruženje koje potiče međunarodnu saradnju i koordinaciju muzičkih događanja u Evropi
 • EFWMF - European Forum of Worldwide Music Festivals -- www.efwmf.org
  Evropski forum svjetskih muzičkih festivala
 • Europe Jazz Network -- www.ejn.it
  Evropska jazz mreža
 • Europa Cantat - Network of European Choirs -- www.europacantat.org
  Mreža evropskih horova
 • JMI - Jeunesses musicales international -- www.jmi.net
  Međunarodna Muzička omladina
 • GAUDEAMUS - Gaudeamus Foundation -- www.gaudeamus.nl
  Fondacija Gaudeamus i centar za savremenu muziku - podrška profesionalnom razvoju mladih muzičara i kompozitora
 • IAMIC - International Association of Music Information Centres -- www.iamic.net
  Međunarodno udruženje muzičkih informacijskih centara 

Knjiga

 • FEP Federation of European Publishers -- www.fep-fee.be
  Udružanje evropskih izdavača
 • IBBY - International Bord on Books for Young People -- www.ibby.org
  Međunarodni odbor za knjige za mlade
Scenska umjetnost

Umjetnost

Kulturni menadžment

Kulturne politike

Interkulturalna suradnja