TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/20), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.380 000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za  BiH i Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 830.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 230.000,00 KM.
 2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 550.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti sporta neće biti razmatrani.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije i druga pravna lica nosioci projekata u kulturi registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji BiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 3. Suradnja s drugim sličnim udrugama I organizacijama;
 4. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
 5. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH:

 1. Značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 2. Prezentiranje i promoviranje kulture i umjetnosti, odnosno, projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne suradnje;
 3. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;
 4. Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta aplikanta;
 5. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti).

 

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

 

 1. Poseban značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Doprinos razvoju i uspjehu općeg kulturnog nivoa;
 3. Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta aplikanta.

 

 

V Dokumentacija

 

Obavezna dokumentacija :

 1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
 3. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

 1. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan;

(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)

 1. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu, sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija);
 2. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od

    koga su sredstva dobivena (Mogu se dostaviti potvrde o prethodno

    realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni   

    članci, štampani materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna  

    poveznica aplikanta s realiziranim projektom);

 

 1. Plan rada za 2020. godinu.

 

NAPOMENA: Dokumentaciju je potrebno priložiti po navedenom redoslijedu.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području FBiH ili u internacionalnim okvirima (original ili ovjerena kopija);
 2. Potvrda resornog županijskog ministarstva ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje pet puta što dokazuje kontinuitet kvalitetnog rada aplikanta (original ili ovjerena kopija).

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-

Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI - ZA JAVNI POZIV „Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu predati putem pošte zaključno sa 13.07.2020. godine ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa do 13.07.2020. godine do 15.30 sati.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 

 

Prijavni obrazac: Preuzimanje