TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/20), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 600.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Potpora institucijama od značaja za BiH i FBiH, raspoloživa sredstva: 600.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za BiH i Federaciju BiH čijim programima i projektima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

III Kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera

 1. Značaj institucija za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou,
 3. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost),
 4. Značaj rada institucije za kulturno - povijesni razvoj Bosne i Hercegovine i kulturnih identiteta njenih naroda.

 

 

 

 

IV Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe(original);
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
 3. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 1. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);                                                   

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

 1. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan;

(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)

 1. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu, sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija);
 2. Plan rada za 2020. godinu.

 

NAPOMENA: Dokumentaciju je potrebno priložiti po navedenom redoslijedu.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Preporuka resornog županijskog ministarstva o značaju rada institucije za kulturno-historijski razvoj BiH i kulturnih identiteta njenih naroda (original ili ovjerena kopija).

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-

Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI - ZA JAVNI POZIV „Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu predati putem pošte zaključno sa 13.07.2020. godine ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa do 13.07.2020. godine do 15.30 sati.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 

Prijavni obrazac: Preuzimanje