TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Interventna sredstva za programe udruženja omladinskih organizacija.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju institucije, organizacije, asocijacije, i udruženja sa projektima iz oblasti mladih.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma i politika prema mladima;
4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekta koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja kulture u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju-Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju;
10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak navod o implementiranim projektima u zadnjih 5 godina);
11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;
12. Dokaz o sufinansiranju projekta;
13. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekta;
14. Dokumentacija iz koje se vidi značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13 i 14 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresovani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za mlade“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

 

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 •  Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju organizacije, asocijacije, institucije, klubovi, savezi i udruženja sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
5. Doprinos omasovljavanju profesionalnog i amaterskog sporta;
6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
7. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekta koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja sporta u FBiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama;

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekta;
10. Dokumentacija iz koje se vidi značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja sporta u FBiH.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za sport od značaja za Federaciju“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

 

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Interventna sredstva za programe udruženja i organizacija u oblasti kulture.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja sa projektima iz oblasti kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
2. Jasna definiranost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti;
3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (projekti orijentirani kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih rodova umjetnosti;
7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti ušeća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekata koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj za kulturni život lokalne zajednice.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjereni kod nadležnog organa;
13. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekata;
14. Dokumentacija iz koje se vidi značaj za kulturni život lokalne zajednice.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 14 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresovani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

 

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Interventna sredstva za programe kulture od značaja za Federaciju BiH.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju imaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja sa projektima iz oblasti kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
2. Jasna definisanost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti;
3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (Projekti orijentirani prema kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih oblika umjetnosti;
7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Hitnost realizacije programa/projekta koji iz objektivnih razloga nisu mogli aplicirati putem javnog poziva;
2. Značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja kulture u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjereni kod nadležnog organa;
13. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost realizacije programa/projekta;
14. Dokumentacija iz koje se vidi značaj realizacije programa/projekta kao pokretača razvoja kulture u Federaciji BiH.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 14 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH".

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Interventna sredstva za provođenje hitnih mjera zaštite i završetak započetih i ugovorenih radova.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u oblasti kulturnog naslijeđa na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove, udruženja, jedinice lokalne samouprave i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblastima kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
 2. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
 3. Ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;
 4. Obezbijeđeno sufinansiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Hitnost u provođenju mjera zaštite s ciljem očuvanja kulturne baštine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa);
10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjereni kod nadležnog organa;
11. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja kulturne baštine.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 10 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak