OBAVJEŠTENJE Interventna

Broj: 01-11-3121/21

Sarajevo, 14.04.2021. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

  • TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
  • TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
  • TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
  • TRANSFER ZA MLADE

Zainteresirani aplikanti mogu preuzeti sve potrebne podatke, zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima za tu namjenu, na web portalu Ministarstva: www.fmks.gov.ba.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2021. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Prijave se mogu predati putem pošte zaključno sa 15.12.2021. godine.

Pograme/projekte je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ - „Naziv transfera“.

M I N I S T R I C A

                                                                                                              Zora Dujmović

 

Aplikacijski obrazac: Preuzimanje

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak