Transfer za udruge građana i organizacija u oblasti kulture

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/17), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Potpora projektima udruga i organizacija u oblasti kulture.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije, druga pravna lica u kulturi i drugi nosioci projekata u kulturi. Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv nemaju institucije, organizacije, asocijacije i udruge koje obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, i čiji projekti se odnose na mlade u oblasti kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

 1. Kvalitet programa i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 3. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti sudjelovanja i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol;
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima udruga i organizacija u oblasti kulture:

 1. Značaj projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva;
 2. Suradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu;
 3. Kontinuitet kvalitetnog rada udruga i organizacija;
 4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa ili potvrdu banke sa brojem transakcijskog računa (karton deponovanih potpisa se neće uvažiti), Za korisnike proračuna potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa,
 7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinanciranje,
 8. Detaljan financijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
 9. Bilanca stanja i uspjeha za 2016. godinu, sa izuzećem aplikanata koji su registrirani manje od godinu dana,
 10. Dokaz o realiziranim projektima (fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal i linkovi preko kojih su vidljive realizirane aktivnosti).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži potpora (kratka verzija);

Dokumenti navedeni pod točkama 1, 2, 7, 8, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod točkama 3 , 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta -
Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa – federalnog ministarstva kulture i sporta do 28. 6. 2017. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 28. 6. 2017. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD