Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Podrška institucijama od značaja za BiH i FBiH.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za BiH i FBiH čijim programima i projektima se obezbjeđuje kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

 

III Kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera

1. Značaj institucija za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou;

3. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

4. Značaj rada institucije za kulturno - historijski razvoj Bosne i Hercegovine i kulturnih identiteta njenih naroda.

 

IV Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju -  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija); 
11. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija); 
12. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); 

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11 i 12 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo                                                                                                

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV 
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA MLADE

 

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta

2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;

2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;

3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;

4. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Poseban značaj projekta/programa za mlade iz oblasti kulture i sporta i njegov doprinos promoviranju mladih;

2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat;

3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice;

4. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu.

 

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja;

2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;

3. Vremenski rok provođenja aktivnosti;

4. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i drugim omladinskim organizacijama;

5. Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju -  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja, asocijacija i organizacija koje su registrirane manje od godinu dana.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak opis implementiranih projekata u zadnjih 5 godina);
11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;
12. Dokaz o sufinansiranju projekta;
13. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10 i 13 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo.

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije, odnosno, namjene projekta/programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

 

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;

2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; 

3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH; 

4. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, asocijacije, institucije, sportski savezi, klubovi, udruženja i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
5. Doprinos omasovljavanju amaterskog sporta;
6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
7. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;

2. Postojeće stanje objekta;

3. Neophodnost radova (interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama);

4. Izvori finasiranja sportskog objekta (dokaz o ostalim izvorima finansiranja);

5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

 

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

1. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za Federaciju BiH;

2. Broj sportista i sportskih ekipa koji učestvuju u realizaciji projekta;

3. Tradicionalne sportske manifestacije s ciljem afirmacije sporta u Federaciji BiH;

4. Podrška manifestacijama i takmičenjima u Federaciji BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;

5. Podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH.

 

Sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

1. Podrška projektima koji doprinose promociji BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;

2. Podrška projektima koji obezbjeđuju uvjete za postizanje vrhunskih sportskih rezultata;

3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama na državnim i međunarodnim takmičenjima potvrđeni od strane strukovnog Saveza;

4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima.  

 

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

1. Podrška radu sporskih saveza s ciljem učestvovanja na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;

2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;

3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;

4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

 

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;

2. Podrška projektima koji u invalidskom sportu promoviraju značaj sportske aktivnosti  uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;

3. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportista i sportskih ekipa na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u invalidskom sportu;

4.Podrška razvoju invalidnog sporta i uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom i teritorijalna širina.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju -  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem organizacija, udruženja, asocijacija, institucija, sportskih saveza i klubova koji su registrirani manje od godinu dana,
10, Za tačke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (kantonalnom, federalnom ili državnom).

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

Tačka 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

11.  Potvrda o sufinansiranju;

12. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat);

13. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira (općine, kantonalnog ministarstva za sport).

 

Tačka 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

14.  Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa;

15.  Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u predhodnim godinama.

 

Tačka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

16. Kalendar takmičenja saveza u 2016. godini.

 

Tačka 4. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

17. Preporuka od strane Paraolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa.

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6, 9 i 16  u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo.

 

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport od značaja za Federaciju“, broj pozicije (tačke), namjene projekta/programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 1 - PREUZIMANJE /DOWNLOAD

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 2 - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 3 - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

APLIKACIJSKI OBRAZAC TAČKA 4 - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

 

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Podrška projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti kulture na području Federacije Bosne i Hercegovine te koja se bave afirmiranjem i promoviranjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv nemaju institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, kao i čiji projekti se odnose na mlade u oblasti kulture.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1. Kvalitet programa  i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine;

2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost); 

3. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol; 

4. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture:

1. Značaj projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva; 

2. Saradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu; 

3. Kontinuitet kvalitetnog rada udruženja i organizacija; 

4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju-  Klasifikacija djelatnosti,
5. 
Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja, asocijacija i organizacija koje su registrirane manje od godinu dana.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
11. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija); 
12. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); 

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11 i 12 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo                                                                                                      

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s  13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

 

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za  BiH i Federaciju BiH,

2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koje obavljaju djelatnosti u oblasti kulture na području Federacije Bosne i Hercegovine te koje se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji BiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);

2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

3. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture; 

4. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol; 

5. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava 

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH:

1. Poseban značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;

2. Prezentiranje i promoviranje kulture i umjetnosti, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;

3. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela; 

4. Dosadašnji uspjesi na internacionalnom planu;

5. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).

 

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

1. Poseban značaj projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine; 

2. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;

3. Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti).

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj, 
4. Rješenje o razvrstavanju -  Klasifikacija djelatnosti, 
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva, 
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama, 
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja, asocijacija i organizacija koje su registrirane manje od godinu dana.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija),
11. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija),
12. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11 i 12 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE 

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu: 

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“. 

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu osigurana su sredstva za

 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika,

2. Izrada projekata  i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika,

3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine,

4. Izrada projekata i izvođenje radova na pokretnom i nematerijalnom kulturnom dobru koji ima status nacionalnog spomenika.

 

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblasti kulturnog i graditeljskog naslijeđa;

2. Ravnomjerna regionalna, nacionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

3. Osigurano finansiranje iz drugih izvora.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata  i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine“ i „Izrada projekata i izvođenje radova na pokretnom i nematerijalnom kulturnom dobru koji ima status nacionalnog spomenika“ u okviru tekućeg transfera su:

1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;

2. Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička i estetska, simbolička, ambijentalna vrijednost, izvornost, duhovna, jedinstvenost i reprezentativnost);

3. Prioriteti i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija);

4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju -  Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
9. Posljednji godišnji obračun o poslovanju.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

10. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa).

 

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 9 u ovjerenoj kopiji.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Ukoliko aplikant dostavi ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa umjesto ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrde banke kod koje je otvoren račun taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

 

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak