Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Podrška institucijama od značaja za BiH i FBiH

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju Institucije od značaja za BiH i FBiH čijim programima i projektima se obezbjeđuje kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

III Kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera

 1. Značaj institucija za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou;
 3. Uspjesi na državnom i međunarodnom planu;
 4. Kontinuranost rada i tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost).

IV Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);

10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);

11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);

12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane
 • . Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Podrška projektima omladinskih organizacija,
 2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, asocijacije, i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma i politika prema mladima;
 4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima omladinskih organizacija

 1. Doprinos programa/projekta za razvoj sposobnosti i kompetencija kod mladih;
 2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat;
 3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice;
 4. Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja vijeća mladih u FBiH;
 5. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima.

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja;
 2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
 3. Vremenski rok provođenja aktivnosti;
 4. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
 5. Doprinos uspostavljanju vijeća mladih u Federaciji BiH;
 6. Očekivani efekti i značaj od istraživanja i promocije politika prema mladima u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun, 
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju;

10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak navod o implementiranim projektima u zadnjih 5 godina);

11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;

12. Dokaz o sufinansiranju projekta.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;
 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade;
 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH;
 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta;

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja građana, organizacije, ustanove i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju profesionalnog i amaterskog sporta;
 6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
 7. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Stanje objekta i neophodnost radova;
 3. Način i izvori finansiranja sportskog objekta;
 4. Učestalost korištenja sportskog objekta i broj potencijalnih korisnika.

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

 1. Interes Federacije BiH za održavanje sportske manifestacije i takmičenjima uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 2. Broj sportista i sportskih ekipa u realizaciji projekta;
 3. Uticaj na popularizaciji sporta u FBiH;
 4. Doprinosi podizanju kvaliteta i razvoja sporta u FBiH.

Sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Obezbjeđenje podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u predhodnim godinama na državnim i međunarodnim takmičenjima potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Kategorije sportista koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima;
 5. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima.

Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

 1. Obezbjeđivanje uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
 2. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta kod žena i djevojčica;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;
 4. Stvaranje uvjeta za razvoj sporta u F BiH;
 5. Unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezulata.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

 1. Učestvovanje na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta, sportskih rezultata BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

 1. Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;
 2. Obezbjeđenje i podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;
 3. Promoviranje veće učešće žena i djevojčica u invalidskom sportu;
 4. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportista i sportskih ekipa na takmičenjima na međunarodnom nivou.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

Tačka 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

9. Izjava ili potvrda o sufinansiranju od strane trećih lica za sportske objekte;

10. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (Idejni ili glavni projekat);

11. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira (općinski organ, kantonalno ministarstvo za sport ili strukovni Savez).

Tačka 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

12. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa;

13. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u predhodnim godinama.

Tačka 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

14. Specifikacija ili faktura neophodne sportske opreme.

Tačka 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

15. Kalendar takmičenja saveza u 2015. godini.

Tačka 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

16. Preporuka od strane Paraolompijskog komitetea Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 i 16 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 9 i 14 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport od značaja za Federaciju“, broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Aplikant je dužan da preuzme aplikacijske obrasce za programe ili projekte za koji aplicira po tačkama.
 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

TAČKA 1 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 2 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 3 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 4 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 5 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Podrška projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja u oblasti kulture koji se bave afirmacijom i produkcijom kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
 2. Jasna definiranost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti.
 3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (Projekti orijentirani kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
 4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
 5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih rodova umjetnosti;
 7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
 8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture:

 1. Značaj za kulturni život lokalne zajednice;
 2. Širina saradnje sa drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu;
 3. Poticanje razmjene umjetničkih dijela i umjetnika, realizacija aktivnosti u koprodukciji i kooperaciji;
 4. Samoodrživost programa i projekta;
 5. Broj aktivnih učesnika u projektu, naročito potvrđenih stručnjaka iz oblasti koju projekat predstavlja;
 6. Kontinuitet kvalitetnog rada udruženja ili organizacije, priznanja i nagrade za dosadašnji rad;
 7. Doprinos jačanju nacionalne i vjerske tolerancije.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);

10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);

11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);

12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja,
 2. Manifestacije, programi i projekti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
 2. Jasna definisanost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti;
 3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (Projekti orijentirani prema kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
 4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
 5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih oblika umjetnosti;
 7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
 8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja:

 1. Poseban značaj koji produkcija, prezentacija i/ili afirmacija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 2. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
 3. Prezentiranje i promoviraje kulture i umjetnosti drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
 4. Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta;
 5. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 6. Predviđeno podržavanje koprodukcije umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 7. Dosadašnji uspjesi kandidata na internacionalnom planu;
 8. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).

Manifestacije, programi i projekti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine:

 1. Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva u Federaciji BiH;
 2. Značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
 3. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH;
 4. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje),

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija),

10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija),

11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija),

12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Izrada projekata i izvođenje radova zaštite kulturno-historijskih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika,
 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionanog spomenika.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/ programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblastima kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
 2. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
 3. Ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;
 4. Obezbijeđeno sufinansiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Izrada projekata i izvođenje radova zaštite kulturno-historijskih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika i Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionanog spomenika:

 1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;
 2. Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
 3. Prioriteti i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, restauracija, sanacija i revitalizacija).

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa);

10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8 i 9 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 10 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak