Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH;
 2. Podrška projektima omladinskih organizacija;

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju omladinske organizacije, asocijacije, institucije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Značaj projekta za mlade u Federaciji BiH;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma;
 4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja;
 2. Uključenost principa ravnopravnosti spolova;
 3. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
 4. Stručnost lica angažiranih na projektu;
 5. Vremenski rok provođenja aktivnosti;
 6. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
 7. Učinci projekta za mlade u Federaciji BiH.

Podrška projektima omladinskih organizacija

 1. Kvalitet projekta/programa;
 2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u projekat;
 3. Značaj projekta za veću društvenu uključenost mladih u život lokalne zajednice;
 4. Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja Vijeća mladih FBiH;
 5. Izgradnja i jačanje razvoja sposobnosti kod mladih.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj),
 4. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa,
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Dokaz da je udruženje na općinskom popisu omladinskih udruženja, tj. da je 2/3 mladih u upravljačkom tijelu udruženja (čl. 4. Zakona o mladima FBiH);
9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom projektu/programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija), informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu rada sa mladima tokom prethodne dvije godine (kratka verzija), okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); da li je rad udruženja podržan od drugih nivoa vlasti, da li je istim projektom aplikant aplicirao kod inostranih fondova;
10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8 i 9 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 10 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;
 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje sportskih manifestacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade;
 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH;
 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja građana, organizacije, ustanove i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju profesionalnog/amaterskog sporta;
 6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
 7. Značaj projekta za afirmaciju i edukaciju mladih s ciljem razvoja sporta.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Stanje objekta i neophodnost radova;
 3. Obim korištenja objekta i broj korisnika;
 4. Sportski objekat od općeg interesa u lokalnim zajednicama i šire.

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje sportskih manifestacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za FBiH;
 2. Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta;
 3. Tradicionalne sportske manifestacije koje doprinose popularizaciji sporta u Federaciji BiH;
 4. Podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za Federaciju BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 5. Podrška projektima koji doprinose podizanju kvaliteta i razvoja sporta u Federaciji BiH;
 6. Obezbjeđenje kontinuiteta sportskih manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH;
 7. Podrška projektima koji doprinose promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 8. Podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata;
 9. Značaj projekta za razvoj sporta;
 10. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

 1. Podrška sportskim ekipama s ciljem obezbjeđivanja uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
 2. Podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta kod žena i djevojčica;
 3. Podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;
 4. Stvaranje uvjeta za razvoj sporta u Federaciji BiH;
 5. Unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezulata.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

 1. Podrška radu sporskih saveza s ciljem učestvovanja na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta, sportskih rezultata BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

 1. Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;
 2. Podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;
 3. Podrška projektima koji promoviraju veće učešće žena i djevojčica u invalidskom sportu
 4. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou;
 5. Podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Preporuka kantonalnog resornog ministarstva (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku);
9. Predugovori o sufinansiranju od strane trećih lica (ukoliko je projekat sufinansiran);
10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8 i 9 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 10 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Za program Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade, javni poziv će biti otvoren do kraja 2014. godine, a odluke će se donositi svaki mjesec do utroška sredstava.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Podrška manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave afirmacijom i produkcijom kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i afirmacija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 2. Doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana u lokalnoj zajednici i društvu;
 3. Potvrđen status i značaj kandidiranog projekta;
 4. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture svima bez obzira na spol;
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 7. Doprinos jačanju nacionalne i vjerske tolerancije.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Interes kulturne javnosti, značaj za kulturni život lokalne zajednice i društva;
 2. Značaj programa na domaćem i međunarodnom planu;
 3. Poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji;
 4. Samoodrživost programa i projekata;
 5. Broj aktivnih učesnika u projektu, naročito potvrđenih stručnjaka iz oblasti koju program/projekat predstavlja;
 6. Kontinuitet kvalitetnog rada udruženja ili organizacije, priznanja i nagrade za dosadašnji rad;
 7. Doprinos reafirmaciji i stvaranju autentičnog kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine;
 8. Doprinos promoviranju principa ravnopravnosti spolova u radu udruženja i organizacija iz oblasti kulture.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
9. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
11. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 11 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljat će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosnu i Hercegovinu i Bosnu i Hercegovinu od internacionalnog značaja
 2. Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 2. Doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
 3. Doprinos kandidiranih projekata/programa u stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture svima bez obzira na spol;
 4. Kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 7. Visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju i realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, od internacionalnog značaja su:

 1. Značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine;
 2. Programi koji obezbjeđuju kontinuitet produkcije internacionalno prihvaćenih umjetničkih dometa;
 3. Značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 4. Projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno, projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
 5. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);
 6. Projekti koji podržavaju razmjenu i mobilnost umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 7. Projekti koji podržavaju promoviranje ravnopravnosti spolova u oblasti kulture;
 8. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
 9. Manifestacije koje podržavaju koprodukciju umjetničkih djela visokog kvaliteta.

Podrška manifestacijama, programima i projekatima kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine su:

 1. Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi u Federaciji BiH;
 2. Značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
 3. Projekti koji podržavaju promoviranje ravnopravnosti spolova u oblasti kulture;
 4. Projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca;
 5. Broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom;
 6. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH kao eminentno kulturne sredine.

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3;
 3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
9. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
10. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija);
11. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 ,8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 11 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/14 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Zaštita objekata kulturne baštine sa statusom nacionalnog spomenika

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove te udruženja i jedinice lokalne samouprave.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/ programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblastima kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
 2. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
 3. Ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;
 4. Sufinansiranje programa u oblasti zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa koji su podržani od strane drugih nivoa vlasti i imaju obezbjeđeno sufinansiranje.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Status nacionalnog spomenika;
 2. Nastavak i realizacija započetih projekata;
 3. Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
 4. Prioritet i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta;

V Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj);
 4. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
 5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa;
 6. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 7. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima te specifikacijom troškova po srodnim grupama.

VI Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

8. Preporuka resornog, kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa);
9. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 6, 7 i 8 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5 i 9 u ovjerenoj kopiji.

INTERVENTNA SREDSTVA

Aplikacije za dodjelu sredstava sa pozicija Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavljati će se i razmatrati tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uslove tražene ovim javnim pozivom, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“

Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak