Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.010.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 

 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 500.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 40.000,00 KM
 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 300.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM
 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH, raspoloživa sredstva 150.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 20.000,00 KM
 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 60.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 8.000,00 KM

 

 

 

 

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju sporta;
 6. Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportaša s ciljem razvoja sporta.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Postojeće stanje objekta;
 3. Neophodnost radova;
 4. Izvori financiranja (dokaz o ostalim izvorima financiranja);
 5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH:

 1. Značaj manifestacijei takmičenja za Federaciju BiH;
 2. Broj sportaša i sportskih ekipa koji sudjeluju u realizaciji projekta;
 3. Kontinuitet sportske manifestacije;
 4. Stepen uvažavanja ravnopravnosti spolova na manifestaciji – takmičenju za koje se traži sufinansiranje;
 5. Doprinos razvoju sporta u Federaciji BiH.

Sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

 1. Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH:

 1. Učešće sportskih saveza na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Napomena: Na ovu točku imaju pravo aplicirati samo savezi konstituirani na nivou BiH i FBiH.

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom:

 1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;
 2. Promoviranje sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 3. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata osoba s invaliditetom;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;
 5. Značaj za razvoj sporta i uključivanje što većeg broja sportaša sa invaliditetom.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu (original)
 1. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 2. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 3. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.

 1. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati.

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje(original ili ovjerena kopija)

 1. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan
 2. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte

registrirane do 31.12. 2018. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2018. godini (ovjerena kopija)

 1. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od

koga su sredstva dobivena.

Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal

 1. Plan rada za 2019. godinu
 2. Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza županijskom, federalnom ili državnom (original ili ovjerena kopija)

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

 

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:

 1. Dokaz da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
 1. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija);
 2. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat).

Točka 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

 1. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija),
 2. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija),
 3. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama (original ili ovjerena kopija).

Točka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH:

 1. Kalendar natjecanja saveza u 2019. godini.

Točka 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom:

 1. Preporuka od strane Parolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija),
 1. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2019. godini, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom za dodjelu sredstava, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za sport“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke I za koju se aplicira“.

Zahtjevi se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa- Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.05.2019. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 31.05.2019. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Netočni i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu za dodjelu sredstava. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, isti će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Zahtjevi korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obavješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 1. - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 2. - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 3. - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC TOČKA 4. - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA MLADE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 330.000,00 KM.

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Potpora programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta, raspoloživa sredstva: 230.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
 2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 100.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, udruženja i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata,
 2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH,
 3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata,
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvaliteta programa,
 5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

„Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i športa“ u okviru tekućeg transfera su:

 1. Poseban značaj projekata/programa za mlade iz oblasti kulture i športa i njihov doprinos promoviranju mladih,
 2. Broj sudionika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat,
 3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice,
 4. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu.

„Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH“ u okviru tekućeg transfera su:

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja,
 2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima,
 3. Osigurana suradnja s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama,
 4. Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

(Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)

 1. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje - original ili ovjerena kopija)

 1. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan
 2. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte

registrirane do 31.12. 2018. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2018. godini (ovjerena kopija)

 1. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od

   koga su sredstva dobivena

(Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije, članci, štampani materijal ili propagandni materijal)

 1. Plan rada za 2019. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za mlade u Federaciji BiH (original ili ovjerena kopija),
 2. Potpisani sporazumi o partnerstvima i suradnji (original ili ovjerena kopija), 
 3. Potpisan ugovor o sufinanciranju ili drugi dokaz o sufinanciranju projekta – odluka, ugovor, sporazum i sl. (original ili ovjerena kopija),
 4. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom za dodjelu sredstava, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - 
Federalno ministarstvo kulture i športa 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za mlade“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke za koju se aplicira.

Zahtjevi se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 31. 05. 2019. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 31. 05. 2019. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Netočni i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu za dodjelu sredstava. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, isti će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Zahtjevi korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obavješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 638.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 528.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.
 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
 3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
 4. Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 30.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica, koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

 

 

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara,
 2. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa,
 3. Osigurano financiranje iz drugih izvora.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima,
 2. Vrijednost kulturnog dobra (povjesna, umjetnička i estetska, simbolička, ambijentalna vrijednost, izvornost, duhovna, jedinstvenost i reprezentativnost),
 3. Prioriteti i neophodnosti radova sukladno sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija),
 4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. PRIJAVA - Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

(Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)

 1. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija do tri mjeseca od dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija)

 1. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan
 2. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte

registrirane do 31. 12. 2018. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2018. godini (ovjerena kopija)

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 2. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom za dodjelu sredstava, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/programa iz točke za koju se aplicira.

Zahtjevi se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 31.05.2019. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 31.05.2019. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Netočni i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu za dodjelu sredstava. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, isti će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Zahtjevi korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 225.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Potpora projektima udruga i organizacija u oblasti kulture, raspoloživa sredstva: 225.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, nakladničku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti mladih i športa neće biti razmatrani.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju udruge i fondacije (nositelji projekata i programa u kulturi) registrirane u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost),
 3. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti sudjelovanja i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol,
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima udruga i organizacija u oblasti kulture

 1. Značaj projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva,
 2. Suradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu,
 3. Kontinuitet kvalitetnog rada udruga i organizacija,
 4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. PRIJAVA - Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

(Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)

 1. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati (original ili ovjerena kopija)

 1. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan
 2. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte

registrirane do 31.12. 2018. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2018. godini (ovjerena kopija),

 1. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od

   koga su sredstva dobivena

(Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije iz kojih je jasno vidljiva veza aplikanta i projekta, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.)

9.Plan rada za 2019. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva (original ili ovjerena kopija),
 2. Dokaz o suradnji s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu (kopije sporazuma o saradnji ili ugovora).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom za dodjelu sredstava, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-

Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv - Transfer za udruge građana i organizacija u oblasti kulture“.

Zahtjevi se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 31.05.2019. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 31.05.2019. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Netočni i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu za dodjelu sredstava. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, isti će se smatrati formalno - pravno neispravnim.
 • Zahtjevi korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC - (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak