JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju broj: 01-11-5-2646/20 od 24.06.2020. godine, u skladu sa Odluikom o utvrđivanju kriterija za imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20), ministrica Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

 

 

I  Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

 

II   OPIS POZICIJE

 

Upravni odbor vrši sljedeće poslove:

 

 

 

 

 

III  MANDAT

 

Upravni odbor Fondacije imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije traje četiri godine, s tim što nakon isteka mandata mogu biti još jedanput imenovani.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora, za svoj rad u Upravnom odboru Fondacije, primaju naknadu u skladu sa Pravilima o naknadama za rad na poslovima Fondacije.

 

IV  USLOVI

 

Kandidati za imenovanje na poziciju pedsjednika i članova Upravnog odbora moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

a) opšti uslovi

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem    

nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa,

 1. da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine, 
 2. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu           Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/08).

             

b) posebni uslovi

 

 1. da je priznati i afirmisani stručnjak  u oblasti  kulture i da da posjeduje stručno iskustvo  u oblasti filmskog stvaralaštva i filmske djelatnosti
 2. da nije na funkciji u političkoj stranci
 3. da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje.                      
 4. da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji za kinematografiju i J.P. „Filmski Centar Sarajevo“
 5. da nije član drugih organa u Fondaciji za kinematografiju i J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ (da u dosadašnjem periodu nije bio dva puta izabran u UO Fondacije)
 6. da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 3 (tri) godine na poslovima visoke     

 stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome

 1. da nije zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 2. da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja Fondacije za kinematografiju

 

 

V POTREBNI DOKUMENTI

 

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije:

 

 

 

Prijave kandidata s kojima se ne uspije  stupiti u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u nastavku procesa imenovanja.

 

VI   OSTALE NAPOMENE

 

Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, te u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ „Večernji list“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti poštom na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa

-Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

 

Obala Maka Dizdara broj 2

71000 Sarajevo

 

sa naznakom:

 

„PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI“