JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/02 i 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11, 41/11, 37/12 i 107/12), Federalno ministarstvo finansija, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA

LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI

I OPĆE ODREDBE

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2012.godine, rasporedit će se za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

a) prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti čije se liječenje finansira iz Fonda solidarnosti,

b) zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,

c) zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i njihovih organizacija,

d) učestvovanje u borbi protiv droga i ovisnosti,

e) smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja,

f) promoviranje kulture,

g) amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate,

h) promoviranje tehničke kulture od strane udruženja kroz učešće i organiziranje specijaliziranih sajmova, konferencija i okruglih stolova, te nagrađivanje inovatora za uspjehe u oblasti inovacija na međunarodnom planu,

i) aktivnosti u razvoju civilnog društva u oblasti socijalne zaštite,

j) rad javnih kuhinja.

 

Pravo učestvovanja

Po ovom javnom konkursu pravo učestvovanja imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koji ispunjavaju opće i posebne kriterije propisane ovim Javnim oglasom.

Konačan prijedlog za raspodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu sačinjava Komisija koju u skladu sa članom 9. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine, imenuje Federalni ministar finansija/financija. Konačan prijedlog će biti sačinjen na osnovu rang liste korisnika koji ispunjavaju opće i posebne kriterije propisane ovim Javnim oglasom, a koje Komisiji nakon izvršenog ocjenjivanja pristiglih aplikacija (projekata-programa) dostavljaju nadležna ministarstva i to:

a) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja - I OPĆE ODREDBE tačke c), e), i) i j).

b) Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja - I OPĆE ODREDBE tačke b) i d).

c) Federalno ministarstvo kulture i sporta, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja - I OPĆE ODREDBE tačke f) i g).

d) Federalno ministarstvo zdravstva, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja - I OPĆE ODREDBE tačka a).

e) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja - I OPĆE ODREDBE tačka h).

II OPĆI I POSEBNI KRITERIJI:

1. Sredstva za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2012.godine, dodjeljuju se na osnovu sljedećih općih kriterija:

- doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),

- povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,

- precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,

- detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa,

- transparentnost i mogućnost kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta, odnosno programa,

- preporuke stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i

- iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešće u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih sredstava).

2. Posebni kriteriji, koje aplicirani projekti trebaju ispunjavati, u ovisnosti od oblasti na koju konkurišu, su sljedeći:

a) Za projekte iz oblasti rada i socijalne politike:

Projekti u oblasti rada i socijalne politike podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM po korisniku.

b) Za projekte iz oblasti oblasti nauke i obrazovanja:

Projekti u oblasti nauke i obrazovanja podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM po korisniku.

c) Za projekte u oblasti kulture i sporta:

- Promoviranje kulture

- Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu

Projekti u oblasti kulture i sporta podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

d) Za projekte u oblasti zdravstva:

Aplikant koji se prijavljuje za dodjelu sredstava, u cilju sufinansiranja apliciranog projekta, dužan je u aplikaciji navesti iz kojih izvora su osigurana preostala sredstva za finansiranje projekta i u kojem iznosu.

Jedan aplikant može aplicirati po javnom pozivu samo jednom prijavom u oblasti zdravstva.

Sredstva u oblasti zdravstva su namijenjena za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti, čije se liječenje finansira iz fonda federalne solidarnosti, a za sljedeće prioritetne programe zdravstvene zaštite: 

Projekti u oblasti zdravstva podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM po korisniku.

e) Za projekte u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta:

Projekti u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

III PRIJAVNI OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenim web stranicama nadležnih resornih ministarstva, i to kako slijedi:

– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - www.fmrsp.gov.ba

– Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja - www.fmon.gov.ba

– Federalno ministarstvo kulture i sporta - www.fmks.gov.ba

– Federalno ministarstvo zdravstva – www.fmoh.gov.ba

– Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - www.fmrpo.gov.ba

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju u dva primjerka (jedan primjerak u originalu ili ovjerenoj kopiji, a drugi primjerak u kopiji):

- pravilno popunjen prijavni obrazac,

– dokaz o registraciji,

– uvjerenje o poreznoj registraciji,

– obračun o poslovanju u prethodnoj godini, koji mora biti pozitivan,

 – dokaz o realiziranim projektima-programima,

– kopiju ugovora s bankom o otvaranju žiro računa,

– projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta-programa, metodologiju rada, jasno definiranu korisničku grupu i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta-programa, ocjenu krajnjih rezultata i očekivane rezultate realizacije projekta-programa,

– druge akte bitne za detaljnije obrazloženje uspješnog realiziranja predloženog projekta-programa kao i obezbjeđenje pretpostavki za namjenski utrošak sredstava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni poziv – sredstva Lutrije BiH“, lično ili putem pošte, potpisane od strane ovlaštenog lica, na adrese nadležnih resornih ministarstava:

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim novinama i "Službenim novinama Federacije BiH". Neće se uzeti u razmatranje prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog konkursa, prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija u dovoljnom broju primjeraka i koje nisu dostavljene u propisanom roku.

Korisnici sredstava kojima budu odobrena sredstva na osnovu prijave podnesene po ovom javnom konkursu, dužni su nadležnom ministarstvu dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 15 dana od dana realizacije projekta.

Korisnici sredstava koji za sredstva dodjeljena u prethodnom periodu nadležnom Ministarstvu nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka koji je određen za dostavljanje zahtjeva po ovom javnom konkursu. U protivnom, njihove prijave na ovaj Javni konkurs neće biti razmatrane.

Konačna Odluka sa listama korisnika kojima je nakon provedene procedure odobrena raspodjela sredstava po ovom Javnom konkursu, biće objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici nadležnih ministarstva.

Broj: 05-02-1727/13

Sarajevo, mart 2013 godine.

 

M I N I S T A R

Ante Krajina

 

PRIJAVNI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)