PRELIMINARNA OTVORENA LISTA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLIJEĐA/BAŠTINE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalni ministar kulture i sporta donosi

O D L U K U

O FORMIRANJU OTVORENE PRELIMINARNE LISTE NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLIJEĐA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Preliminarna lista nematerijalnog kulturnog naslijeđa sadrži:

 1. Konjičko drvorezbarstvo
 2. Potkivanje jaja u Kreševu
 3. Umijeće izrade čipke - kera
 4. Hodočašće na Ajvatovicu - Prusac
 5. Hodočašće Sv.Ivi - Podmilačje
 6. Izrada grnčarije u Liješevu
 7. Običaj košenja u Kupresu
 8. Ganga, polifoni oblik ruralne tradicije
 9. Umijeće izvođenja sevdalinke, muzičko-poetskog oblika gradske muzičke tradicije
 10. Umijeće gradnje i sviranja instrumenta karaduzen
 11. Polifoni oblik pjevanja „U tri“ u Usori
 12. Skokovi sa Starog mosta u Mostaru

Svi predloženi elementi za preliminarnu inventarnu listu su prisutni u detektiranim lokalnim zajednicama.

Lista će biti čuvana u Sektoru za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu i redovno ažurirana u skladu sa primljenim prijedlozima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će periodično, putem dopisa i javnih medija, izvještavati zainteresiranu javnost o potrebi ažuriranja ili promjenama u sastavu liste.

Napomene:

U izradi prijedloga liste učestvovali su stručnjaci Etnološkog odjela Zemaljskog muzeja u Sarajevu: Svjetlana Bajić, Marica Popić Filipović i Mr. Lebiba Džeko, eksperti Muzičke akademije i Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju: dr.sci Tamara Karača Bjeljak, dr.sci Jasmina Talam, mr. Maja Baralić Materne i Branka Vidović, predstavnici nevladinih organizacija i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

U skladu sa svojom koordinirajućom funkcijom Federalno ministarstvo kulture i sporta je listu dostavilo na dopunu nadležnim kantonalnim ministarstvima.

Lista ostaje otvorena za izmjene u skladu sa detekcijom i razvojem aktivnosti na lokalnom nivou te za nove prijedloge i obradu već prikupljenih podataka neovisno od nivoa državne ili lokalne uprave, kao i od strane zainteresiranih pojedinaca.

Ova preliminarna lista predstavlja osnov za kandidiranje nematerijalne kulturne baštine Federacije Bosne i Hercegovine za sve reprezentativne liste višeg nivoa.

Informacija o ovoj listi upućena je Državnoj komisiji za saradnju sa UNESCO-m, koju je usvojila na svojoj XIII sjednici, održanoj 21.12.2012. godine.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je sa ovom listom upoznalo nadležna kantonalna ministarstva i otvorilo proces saradnje u sukcesivnom dopunjavanju liste i referentnih podataka.

M I N I S T A R

Salmir Kaplan

Javni pozivi i konkursi

fmks  Dani europskog naslijeđa 2019.  Rezultati Konkursa  Mladi i naslijeđe        

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe