PRELIMINARNA OTVORENA LISTA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLIJEĐA/BAŠTINE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalni ministar kulture i sporta donosi

O D L U K U

O FORMIRANJU OTVORENE PRELIMINARNE LISTE NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLIJEĐA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Preliminarna lista nematerijalnog kulturnog naslijeđa sadrži:

 1. Konjičko drvorezbarstvo
 2. Potkivanje jaja u Kreševu
 3. Umijeće izrade čipke - kera
 4. Hodočašće na Ajvatovicu - Prusac
 5. Hodočašće Sv.Ivi - Podmilačje
 6. Izrada grnčarije u Liješevu
 7. Običaj košenja u Kupresu
 8. Ganga, polifoni oblik ruralne tradicije
 9. Umijeće izvođenja sevdalinke, muzičko-poetskog oblika gradske muzičke tradicije
 10. Umijeće gradnje i sviranja instrumenta karaduzen
 11. Polifoni oblik pjevanja „U tri“ u Usori
 12. Skokovi sa Starog mosta u Mostaru

Svi predloženi elementi za preliminarnu inventarnu listu su prisutni u detektiranim lokalnim zajednicama.

Lista će biti čuvana u Sektoru za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu i redovno ažurirana u skladu sa primljenim prijedlozima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će periodično, putem dopisa i javnih medija, izvještavati zainteresiranu javnost o potrebi ažuriranja ili promjenama u sastavu liste.

Napomene:

U izradi prijedloga liste učestvovali su stručnjaci Etnološkog odjela Zemaljskog muzeja u Sarajevu: Svjetlana Bajić, Marica Popić Filipović i Mr. Lebiba Džeko, eksperti Muzičke akademije i Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju: dr.sci Tamara Karača Bjeljak, dr.sci Jasmina Talam, mr. Maja Baralić Materne i Branka Vidović, predstavnici nevladinih organizacija i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

U skladu sa svojom koordinirajućom funkcijom Federalno ministarstvo kulture i sporta je listu dostavilo na dopunu nadležnim kantonalnim ministarstvima.

Lista ostaje otvorena za izmjene u skladu sa detekcijom i razvojem aktivnosti na lokalnom nivou te za nove prijedloge i obradu već prikupljenih podataka neovisno od nivoa državne ili lokalne uprave, kao i od strane zainteresiranih pojedinaca.

Ova preliminarna lista predstavlja osnov za kandidiranje nematerijalne kulturne baštine Federacije Bosne i Hercegovine za sve reprezentativne liste višeg nivoa.

Informacija o ovoj listi upućena je Državnoj komisiji za saradnju sa UNESCO-m, koju je usvojila na svojoj XIII sjednici, održanoj 21.12.2012. godine.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je sa ovom listom upoznalo nadležna kantonalna ministarstva i otvorilo proces saradnje u sukcesivnom dopunjavanju liste i referentnih podataka.

M I N I S T A R

Salmir Kaplan

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe