Sekretar ministarstva

Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva, koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica Ministarstva s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema. Sekretar je odgovoran za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, koordinira vršenje općih i drugih poslova kojima se osiguravaju odgovarajući uvjeti za rad organizacionih jedinica Ministarstva, stara se o unapređivanju unutrašnje organizacije i metoda rada Ministarstva, sarađuje s drugim organima uprave, upravnim organizacijama i preduzećima, stara se o izradi nacrta zakona i drugih propisa i akata, prati izradu planova rada i izvještaja o radu Ministarstva, prima i brine se o tajnim i povjerljivim dokumentima, priprema programe stručnog usavršavanja službenika Ministarstva i stara se o njihovoj realizaciji, vrši i druge poslove koje odredi ministar.

Poslove iz svog djelokruga sekretar ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministra i drugim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, a pomoćnici i ostali rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar Ministarstva – Munevera Bečirović

Telefon: 033 254 153

Fax: 033 254 151

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe