Evropske i svjetske kulturne mreže

 

 • Council of Europe / Vijeće Europe -- www.coe.fr / http://culture.coe.fr
 • European Union, Culture/ Evropska Unija, Kultura http://europa.eu/pol/cult/
 • European Commission / Evropska komisija, program Kultura http://ec.europa.eu/culture/
 • Culturelink -- www.culturelink.org (ili www.culturelink.hr).
  Mreža svih mreža za razvoj i saradnju u području kulture i kulturnog razvoja
 • Euclid -- www.euclid.info
  Evropske i svjetski informacijski servis o kulturi i umjetnosti. Vijesti i analize, kontakti i informacije o evropskim kulturnim mrežama, finansiranju, događanjima i publikacijama iz područja kulture
 • My EU -- www.myeucenter.org
  Mreža s opsežnom bazom podataka o mogućnostima finansiranja i participiranja u programima koje nudi Evropska Unija
 • CEC - European Culture Center -- www.ceculture.org
  Evropski centar za kulturu - nevladina organizacija s ciljem da potiče dijalog između kultura i saradnju s evropskim kulturnim institucijama, fondacijama i institutima
 • Culture.mondo -- www.culturemondo.org
  Međunarodna stručna mreža za portale u kulturi. Namijenjena kulturnim portalima i inicijativama s korisnim podacima o osnivanju, organiziranju, marketingu, finansiranju i održavanju dotičnih s posebnim naglaskom na razvojnu infrastrukturu. Culture.mondo mreža uključuje cijeli niz najstarijih i najraširenijih portala, kao i nezavisne projekte i mreže, te funkcionira kao poveznik niza portala u kulturi, uvijek otvorena prema novim članicama.
 • Culturebase.net -- www.culturebase.net
  Online izvor informacija o savremenim međunarodnim umjetnicima, kulturnim djelatnicima i stručnjacima iz različitih područja.
 • ENCC - European Network of Cultural Centers -- www.encc.eu
  Evropska mreža kulturnih centara
 • ENNC - European Institute of Cultural Routes -- http://culture.coe.fr/routes
  Council of Europe, Cultural Routes - osnovan da naglasi zajedničko evropsko kulturno naslijeđe
 • Eurocities -- www.eurocities.org
  Organizacija evropskih gradova/metropola
 • Europa Nostra -- www.europanostra.org
  Udruženje nevladinih organizacija koje se bave zaštitom kulturnog naslijeđa
 • Network of the European Cities of Culture and European Cultural Months -- www.eccm-cultural-capitals.org
  Mreža evropskih gradova kulture i evropskih kulturnih mjeseci.
 • Les Rencontres - Association of European Cities and Regions for Culture (Association des Villes et Régions de la Grande Europe pour la Culture) -- www.les-rencontres.org
  Udruženje evropskih gradova i regija za kulturu
 • ICOM - The International Council of Museums -- www.icom.org
  Svjetska mreža posvećena muzejima i muzeologiji
 • LabforCulture -- www.labforculture.org
  Online platforma informacija i znanja usmjerena evropskoj kulturnoj saradnji koja je dodatno opremljena s offline servisima. Široki spektar aktivnosti omogućuje transnacionalnu kulturnu razmjenu, kulturnu debatu, vijesti i istraživanje. LabforCulture namijenjena je kulturnim praktičarima, menadžerima, umjetnicima i umjetničkim organizacijama, istraživačima, kulturnim političarima i finansijerima. Cilj mreže je potaknuti kulturnu saradnju, popraviti pristup kulturnim web stranicama, objavljivati najnovije rezultate kulturnih istraživanja, omogućiti interaktivno umrežavanje...

Film i fotografija

 
 • IFFS International Federation of Film Societies -- www.filmklubb.no/IFFS.php
  Međunarodna federacija filmskih društava; saradnja oko prezentacije, distribucije i istraživanja filma
 • CILECT - International Association of Schools of Cinema and Television -- www.cilect.org
  Međunarodno udruženje filmskih i TV škola
 • FIAP - International Federation of Photographic Art -- www.fiap.net
  Međunarodno udruženje za umjetnost fotografije
 • WCCP - World Council of Professional Photographers -- wcpp.net
  Svjetska organizacija koja se bavi zastupanjem interesa profesionalnih fotografa
 • SEEDOX - South Eastern European Documentaries -- www.seedox.org
  Inicijativa osnovana na 7. Go East Film Festivalu kako bi istraživala i analizirala dokumentarni film u jugoistočnoj Evropi. Projekt nastoji potaknuti umrežavanje i koprodukcije u regiji koja uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo. 

Muzika

 
 • AEC - European Association of Conservatories and Music Schools -- www.aecinfo.org
  Evropsko udruženje muzičkih akademija i muzičkih škola
 • ECPNM - the European Conference of Promoters of New Music -- www.ecpnm.com
  Udruženje koje potiče međunarodnu saradnju i koordinaciju muzičkih događanja u Evropi
 • EFWMF - European Forum of Worldwide Music Festivals -- www.efwmf.org
  Evropski forum svjetskih muzičkih festivala
 • Europe Jazz Network -- www.ejn.it
  Evropska jazz mreža
 • Europa Cantat - Network of European Choirs -- www.europacantat.org
  Mreža evropskih horova
 • JMI - Jeunesses musicales international -- www.jmi.net
  Međunarodna Muzička omladina
 • GAUDEAMUS - Gaudeamus Foundation -- www.gaudeamus.nl
  Fondacija Gaudeamus i centar za savremenu muziku - podrška profesionalnom razvoju mladih muzičara i kompozitora
 • IAMIC - International Association of Music Information Centres -- www.iamic.net
  Međunarodno udruženje muzičkih informacijskih centara 

Knjiga

 • FEP Federation of European Publishers -- www.fep-fee.be
  Udružanje evropskih izdavača
 • IBBY - International Bord on Books for Young People -- www.ibby.org
  Međunarodni odbor za knjige za mlade
Scenska umjetnost
 • ASSITEJ - International Association of Theatre for Children and Young People -- www.assitej.org
  Međunarodno udruženje pozorišta za djecu i mlade
 • ETC - European Theatre Convention -- www.etc-cte.org
  Potiče saradnju među evropskim pozorištima
 • IATA - International Amateur Theatre Association -- www.aitaiata.org
  Međunarodno udruženje amaterskih pozorišta
 • IETM - International network for contemporary performing arts -- www.ietm.org
  Neformalni evropski pozorišni susreti
 • ENICPA - The European Network of Information Centres for the Performing Arts -- www.enicpa.org
  Evropska mreža informacijskih centara za pozorišnu umjetnost. Osigurava virtualnu tačku susreta za informacijske i dokumentaciijske centre i organizacije koji se bave pozorištem (Informacije o evropskim festivalima, publikacijama mogućnostima obrazovanja i informacijskim centrima, itd.)
 • UNIMA - International Union of Puppetry -- www.unima-usa.org/international
  Međunarodno lutkarsko udruženje
 • YOUROPE - The European Festival Association -- www.yourope.org
  Evropsko udruženje festivala
 • Foundation of European Carnival Cities -- www.carnaval.com/fecc
  Udruženje evropskih karnevalskih gradova

Umjetnost

 • CHIN - Canadian Heritage Information Network -- www.chin.gc.ca
  Mreža kanadske kulturne baštine
 • ELIA - The European League of Institutes of the Arts -- www.elia-artschools.org  - Evropsko udruženje instituta i obrazovnih ustanova koje se bave umjetničkim obrazovanjem u slijedećim disciplinama: ples, dizajn, pozorište, likovne umjetnosti, muzika, medijska umjetnost, arhitektura. Mreža ima preko 300 institucija iz 41 zemlje
 • EFAH - European Forum for the Arts and Heritage -- www.efah.org
  Evropski forum za umjetnost i naslijeđe
 • EU.NET.ART - European Network of Arts Organisations for Children and Young people -- www.eunetart.org
  Evropska mreža umjetničkih organizacija za djecu i mlade
 • ICAN - International Contemporary Art Network -- ican.artnet.org/ican
  Međunarodna mreža za savremenu umjetnost. Informacije o umjetničkim projektima u srednjoj i istočnoj Evropi
 • LEAD - Linked Euroregion Arts Database -- www.lead-network.org
  Povezane baze podataka umjetnosti evropske regije
 • Trans Europe Halles -- www.teh.net
  Mreža nezavisnih kulturnih centara smještenih u bivšim industrijskim objektima
 • Eurolink Age -- www.eurolinkage.org
  Stariji ljudi i umjetnost
 • FastiOnline -- www.fastionline.org
  Sažeci arheoloških lokaliteta istraživanih na području Italije, Hrvatske, Malte, Makedonije, Srbije, Rumunije, Bugarske i Cipra u tekućoj godini. Cilj projekta je uključiti sve mediteranske zemlje odnosno prostor nekadašnjeg Rimskog carstva.

Kulturni menadžment

 • Fondation Marcel Hicter -- www.fondation-hicter.org
  Promocija kulturne demokratije, podrška inovativnim kulturnim projektima, kulturni management i kulturna saradnja u Evropi.
 • ICCM - International Center for Culture and Management -- www.iccm.at
  Međunarodni centar za kulturu i management 
   

Kulturne politike

 • The Boekman Foundation -- www.boekman.nl - Prikuplja informacije o umjetnosti i kulturnim politikama i kulturnim istraživanjima. (on-line baza kulturnih istraživanja)
 • The Budapest Observatory -- www.budobs.org - Informacije o finansiranju kulture u Centralnoj i Istočnoj Evropi
 • ERICArts -- www.ericarts.org - Neprofitna asocijacija koja ima za cilj provoditi nezavisna međunarodna istraživanja evropske problematike u području kulture kao komparativna istraživanja kulturnih politika, mediji, obrazovanje i kultura itd.
 • Interarts Observatory of Urban and Regional Cultural Policies -- www.interarts.net - Fondacija za međunarodnu kulturnu saradnju i regionalne kulturne politike
 • Policies For Culture -- www.policiesforculture.org - Policies for culture program je koji, uspostavljanjem istinskog radnog odnosa između Ministarstva kulture, Parlamenta, javnih vlasti na lokalnoj razini, te nezavisnog kulturnog sektora, potiče participativno oblikovanje i razvitak novih kulturnih politika u zemljama Jugoistočne Evrope.
 • European Heritage Network -- www.european-heritage.net/ - Projekt Vijeća Evrope - on-line sustav sadrži komparativne baze podataka o nacionalnim politikama naslijeđa država potpisnica Evropske kulturne konvencije

Interkulturalna suradnja

 • BalkanKult -- www.balkankult.org - Potiče kulturnu saradnju na Balkanu. On-line direktorij evropskih kulturnih mreža
 • EFIL - European Federation for Intercultural Learning -- www.afs.org/efil - Mreža za kulturno obrazovanje mladih
 • Pepinieres Europeennes pour jeunes artistes -- www.art4eu.net - Mreža za obrazovanje mladih umjetnika u različitim područjima kulture

 

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe