Naše starine V - 1958

SADRŽAJ 

SPOMENICI KULTURE 

RIJETKOSTI I LJEPOTE PRIRODE 

KRAĆI PRILOZI 

SLUŽBA ZAŠTITE 

BILJEŠKE

KNJIGE I ČASOPISI 

RAZMJENA PUBLIKACIJA

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe