Obavještenje za sve zainteresirane u vezi sa dodjelom interventnih sredstava za 2015. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Broj: 01-14-3221/15
Sarajevo, 15.9.2015. godine

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/15).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

Zainteresirani aplikanti mogu preuzeti sve potrebne podatke, zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima za tu namjenu, na web portalu Ministarstva: www.fmks.gov.ba ili na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Pograme/projekte je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2.
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ - „Naziv transfera“.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

 

Javni pozivi i konkursi

fmks  Dani europskog naslijeđa 2019.  Rezultati Konkursa  Mladi i naslijeđe        

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe